Stypendia i zapomogi

Studenci Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej mają prawo do pomocy materialnej przyznawanej z dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie określonym ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym.

W ramach pomocy materialnej przyznawanej przez uczelnię student może ubiegać się o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • zapomogę

Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń pomocy materialnej określa Regulamin pomocy materialnej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej ustalony przez Rektora w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego.

Student może ponadto ubiegać się o przyznanie:

  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

  

Materiały do pobrania:

 

Zalacznik nr 3 wniosek o zapomoge (docx, 19.53 kb)
Zalacznik nr 1 wniosek o stypendium socjalne (docx, 20.69 kb)
Zalacznik nr 5 oswiadczenie inne dochody (doc, 36.35 kb)
Zalacznik nr 6 oswiadczenie o dochodzie z pozarolniczej dzialalnosci (doc, 40.96 kb)
Zalacznik nr 7 zasady dokumentowania dochodu (doc, 42.50 kb)
Zalacznik nr 2 wniosek o stypendium specjalnego dla niepelnosprawnych (docx, 19.74 kb)
Zalacznik nr 8 kryteria oceny stypendium Rektora (doc, 51.71 kb)
Zalacznik nr 4 wniosek o stypendium rektora (docx, 19.64 kb)