Opłaty na kierunku Położnictwo

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej pobiera opłaty za usługi edukacyjne, w tym:

  • opłatę za kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych jako czesne za semestr;
  • opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;
  • opłatę za prowadzenie zajęć nie objętych planem studiów.

Wysokość oraz terminy wnoszenia opłat za usługi edukacyjne określa na rok akademicki załącznik do zarządzenia nr 6/2011 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej z dnia 10.10.2011r.  w sprawie zasad pobierania  i wysokości opłat za usługi edukacyjne Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych   w Rudzie Śląskiej.

1. Czesne w roku akademickim 2016/2017 wynosi:

Forma studiów Czesne semestralne Czesne płatne w 4 ratach
Studia stacjonarne 5 600 1 425
Studia stacjonarne - ścieżka B 2 400 625

Czesnego nie wnoszą studenci będący uczestniami programu „Kształcenie pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”.

 

2. Opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce pobierane są w wysokości stanowiącej iloczyn wartości jednego punktu ECTS i liczby punktów ECTS powtarzanych zajęć.

Wartość 1 punktu ECTS w roku akademickim 2016/2017 wynosi:

Forma
studiów
Wartość
1 punktu ECTS
Studia stacjonarne 175
Studia niestacjonarne - ścieżka B 90

 

3. Opłaty za prowadzenie zajęć nie objętych planem studiów pobierane są w wysokości  stanowiącej iloczyn wartości jednego punktu ECTS i liczby punktów ECTS zajęć prowadzonych poza planem studiów.

Wartość 1 punktu ECTS podana została w ust.2.

Opłaty wnosi się w kasie uczelni.

Datą wpłaty jest data zaksięgowania bankowego wpłaty na koncie uczelni.

W dokumentach przelewu bankowego należy podać tytuł płatności np. czesne za semestr.