Opłaty na kierunku Pielęgniarstwo

Pliki do pobrania:

Wniosek o fakture (pdf, 195.55 kb)

Załącznik do Zarządzenia nr 6/2018
Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
z dnia 1 października 2018r.
w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat
za usługi edukacyjne
i związanych z nimi Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

 

Wysokość opłat za usługi edukacyjne i związanych z nimi od roku akademickiego 2018/2019

 1. Opłaty za usługi edukacyjne:
  • Czesne od roku akademickiego 2018/2019 wynosi:
Forma studiów Czesne
semestralne
Czesne
płatne w 4 ratach
Studia stacjonarne pierwszego stopnia 2 500 650
Studia stacjonarne drugiego stopnia 2 400 625
Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów będących absolwentami WSNS 2 200 575
Studia zawodowe niestacjonarne
- ścieżka A 2 000 525
- ścieżka C 2 000 525
  • Opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce pobierane
   są w wysokości stanowiącej iloczyn wartości jednego punktu ECTS i liczby punktów ECTS powtarzanych zajęć.
Forma studiów Wartość
1 punktu ECTS
Studia stacjonarne pierwszego stopnia 100
Studia stacjonarne drugiego stopnia 80
Studia niestacjonarne
- ścieżka A 70
- ścieżka C 70
  • Opłaty za prowadzenie zajęć nie objętych planem studiów pobierane są w wysokości  stanowiącej iloczyn wartości jednego punktu ECTS i liczby punktów ECTS zajęć prowadzonych poza planem studiów.
Forma studiów Wartość
1 punktu ECTS
Studia stacjonarne pierwszego stopnia 100
Studia stacjonarne drugiego stopnia 80
Studia niestacjonarne
- ścieżka A 70
- ścieżka C 70
 1. Opłaty za przyjęcie na studia
Forma studiów Opłata wpisowa Opłata za przeprowadzenie rekrutacji
Studia stacjonarne pierwszego stopnia 200 85
Studia stacjonarne drugiego stopnia 200 85
Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów będących absolwentami WSNS 200 85
Studia zawodowe niestacjonarne
- ścieżka A 200 85
- ścieżka C 200 85
 1. Opłaty administracyjne, w tym za:
a) Wydanie indeksu 4,00
b) Wydanie duplikatu indeksu 6,00
c) Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 22,00
d) Wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej 33,00
e) Wydanie zaświadczenia o przebiegu studiów 10,00

Opłaty wnosi się w kasie uczelni bądź na konto bankowe uczelni:

Santander Consumer Bank I O/Ruda Śląska
Konto numer 75 1090 2037 0000 0001 3017 9676

Datą wpłaty jest data zaksięgowania bankowego wpłaty na koncie uczelni.

W dokumentach przelewu bankowego należy podać tytuł płatności np. czesne za semestr.