Dokumenty Studia podyplomowe / Zarządzanie w ochronie zdrowia

Dokumenty wymagane od kandydata na studia podyplomowe


1. Podanie

Dostępne w Dziekanacie Uczelni

 

2. Ankieta

Dostępna w Dziekanacie uczelni

 

3. Odpis dyplomu studiów pierwszego lub drugiego stopnia wraz z suplementem do dyplomu

4. Kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)

5. Cztery fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w formacie 3,5 cm x 4,5 cm)

 

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie wydziału Opieki Zdrowotnej w terminie określonym dla rekrutacji na rok akademicki 2019/2020. Przy składaniu dokumentów należy okazać do wglądu oryginały dokumentów składanych w formie odpisu lub kserokopii.