Dokumenty Położnictwo / Studia zawodowe

Dokumenty wymagane od kandydata na studia zawodowe
Kierunek: Położnictwo

 

1. Podanie

Rekrutacja poloznictwo zawodowe podanie (pdf, 202.61 kb)

 

2. Ankieta

Rekrutacja poloznictwo zawodowe ankieta (pdf, 139.31 kb)

 

3. Świadectwa/dyplomy:

  1. Oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis świadectwa dojrzałości
  2. Oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis świadectwa/dyplomu ukończenia medycznej szkoły zawodowej

4. Kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)

5. Cztery fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w formacie 3,5 cm x 4,5 cm)
6. Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza

7. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na określonym kierunku, a kandydaci czynni zawodowo kserokopię aktualnych wpisów w Książeczce zdrowia

Rekrutacja poloznictwo zawodowe skierowanie (pdf, 166.32 kb)

 

8. Zaświadczenie zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza

9. Kserokopia książeczki wojskowej ( dotyczy wyłącznie mężczyzn - strona 1,2,3 oraz 6 )
10. Dowód wpłaty opłaty wpisowej.

 

Na podstawie Uchwały nr 9/III/2010 z dnia 10 czerwca 2010r. Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w sprawie zasad zaliczania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, które mogą trwać krócej niż 6 semestrów, kandydaci składają ponadto:

  1. Dokumenty potwierdzające okresy i miejsca ( oddziały ) zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej
  2. Dokumenty potwierdzające ukończone specjalizacje w dziedzinach pielęgniarstwa
  3. Dokumenty potwierdzające ukończone kursy kwalifikacyjne w dziedzinach pielęgniarstwa

 

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Opieki Zdrowotnej. Przy składaniu dokumentów należy okazać do wglądu oryginały dokumentów składanych w formie kserokopii.