Dokumenty Położnictwo / Studia I stopnia

Dokumenty wymagane od kandydata na studia pierwszego stopnia
Kierunek: Położnictwo

 

1. Podanie

Rekrutacja poloznictwo stopnia I podanie (pdf, 206.37 kb)

 

2. Ankieta

Rekrutacja poloznictwo stopnia I ankieta (pdf, 139.31 kb)

 

3. Oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis świadectwa dojrzałości

4. Kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)

5. Cztery fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w formacie 3,5 cm x 4,5 cm)

6. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na określonym kierunku

Rekrutacja poloznictwo stopnia I skierowanie (pdf, 166.32 kb)

 

7. Kserokopia książeczki wojskowej (dotyczy wyłącznie mężczyzn - strony 1,2,3 oraz 6)

8. Dowód wpłaty opłaty wpisowej.

 

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Opieki Zdrowotnej w terminie określonym dla rekrutacji na rok akademicki 2016/2017. Przy składaniu dokumentów należy okazać do wglądu oryginały dokumentów składanych w formie kserokopii.