Dokumenty Pielęgniarstwo / Studia I stopnia

Dokumenty wymagane od kandydata na studia pierwszego stopnia

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Opieki Zdrowotnej. Przy składaniu dokumentów należy okazać do wglądu oryginały dokumentów składanych w formie kserokopii.

 

Kierunek: Pielęgniarstwo

1. Podanie

Rekrutacja pielegniarstwo stopnia I podanie (pdf, 39.62 kb)

 

2. Ankieta

Rekrutacja pielegniarstwo stopnia I ankieta (pdf, 139.31 kb)

 

3. Oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis świadectwa dojrzałości

4. Kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)

5. Cztery fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w formacie 3,5 cm x 4,5 cm)

6. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na określonym kierunku (do pobrania w dziekanacie uczelni)

7. Kserokopia książeczki wojskowej (dotyczy wyłącznie mężczyzn - strony 1,2,3 oraz 6)

8. Dowód wpłaty opłaty wpisowej.