Dokumenty Pielęgniarstwo / Studia I stopnia

Dokumenty wymagane od kandydata na studia pierwszego stopnia

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Opieki Zdrowotnej. Przy składaniu dokumentów należy okazać do wglądu oryginały dokumentów składanych w formie kserokopii.

 

Kierunek: Pielęgniarstwo

1. Podanie

PODANIE studia pierwszego stopnia (pdf, 478.88 kb)

 

2. Ankieta

ANKIETA studia pierwszego stopnia (pdf, 536.67 kb)

 

3. Oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis świadectwa dojrzałości

4. Kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)

5. Cztery fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w formacie 3,5 cm x 4,5 cm)

6. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na określonym kierunku (do pobrania w dziekanacie uczelni)

7. Kserokopia książeczki wojskowej (dotyczy wyłącznie mężczyzn - strony 1,2,3 oraz 6)

8. Dowód wpłaty opłaty wpisowej.