Dokumenty Pielęgniarstwo / Studia II stopnia

Dokumenty wymagane od kandydata na studia drugiego stopnia

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Opieki Zdrowotnej. Przy składaniu dokumentów należy okazać do wglądu oryginały dokumentów składanych w formie kserokopii.

 

Kierunek: Pielęgniarstwo

1. Podanie

PODANIE studia drugiego stopnia (pdf, 482.27 kb)

 

2. Ankieta

ANKIETA studia drugiego stopnia (pdf, 539.24 kb)

 

3. Oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis świadectwa dojrzałości

4. Oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis dyplomu studiów zawodowych/studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo wraz z supelmentem

5. Kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)

6. Cztery fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w formacie 3,5 cm x 4,5 cm)

7. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na określonym kierunku (do pobrania w dziekanacie uczelni)

8. Kserokopia prawa wykonywania zawodu

9. Kserokopia książeczki wojskowej (dotyczy wyłącznie mężczyzn - strony 1,2,3 oraz 6)

10. Dowód wpłaty opłaty wpisowej.