Dokumenty Pielęgniarstwo / Studia II stopnia

Dokumenty wymagane od kandydata na studia drugiego stopnia

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Opieki Zdrowotnej. Przy składaniu dokumentów należy okazać do wglądu oryginały dokumentów składanych w formie kserokopii.

 

Kierunek: Pielęgniarstwo

1. Podanie

Rekrutacja pielegniarstwo stopnia II podanie (pdf, 39.62 kb)

 

2. Ankieta

Rekrutacja pielegniarstwo stopnia II ankieta (pdf, 48.69 kb)

 

3. Oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis świadectwa dojrzałości

4. Oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis dyplomu studiów zawodowych/studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo

5. Kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)

6. Cztery fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w formacie 3,5 cm x 4,5 cm)

7. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na określonym kierunku (do pobrania w dziekanacie uczelni)

8. Kserokopia książeczki wojskowej (dotyczy wyłącznie mężczyzn - strony 1,2,3 oraz 6)

9. Dowód wpłaty opłaty wpisowej.