Pielęgniarstwo

Uchwała nr 1/2018

Senatu Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
podjęta na posiedzeniu w dniu 26.05.2018r.
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2019/2020


Działając na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.), Senat Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2019/2020.

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2019/2020

 

Rekrutacja na studia na poziomie

 • studiów pierwszego stopnia przeprowadzona zostanie na podstawie:
  • posiadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo
   na poziomie studiów pierwszego stopnia;
  • posiadania akredytacji do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia wydanej przez Ministra Zdrowia;
 • studiów drugiego stopnia przeprowadzona zostanie na podstawie:
  • posiadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo
   na poziomie studiów drugiego stopnia;
  • posiadania akredytacji do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów drugiego stopnia wydanej przez Ministra Zdrowia

 

Studia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia:

 • prowadzone będą wyłącznie w formie studiów stacjonarnych;
 • prowadzone w systemie:
  • tygodniowym trwają  6 semestrów,
  • weekendowym (sesji zjazdowych piątek – niedziela) trwają 7 semestrów;
 • są płatne na zasadach określonych zarządzeniem Rektora w sprawie zasad pobierania opłat i wysokości opłat za usługi edukacyjne;
 • wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się świadectwem maturalnym;
 • kwalifikacja kandydatów przeprowadzona zostanie w ramach rekrutacji na zasadzie kolejności zgłoszeń dokonanych poprzez rejestrację elektroniczną oraz rozmowy indywidualne z kandydatem/ką dotyczącej predyspozycji do zawodu pielęgniarki/rza,
 • uruchomione zostaną jeśli liczba kandydatów będzie dla wybranego systemu kształcenia nie mniejsza niż 40 osób;
 • rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2018r.;
 • rekrutacja kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości rozpoczyna się 21 maja 2019r. i kończy 31 sierpnia 2019r;

 

Studia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone jako studia pierwszego stopnia na podstawie art. 52 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej  (Dz. U. Nr 174 poz. 1039)

 • prowadzone będą w formie studiów niestacjonarnych;
 • prowadzone będą w systemie weekendowym (sesji zjazdowych sobota – niedziela) i tygodniowym (1 tydzień na miesiąc);
 • trwają:
  • Poziom A - dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych - 2 semestry;
  • Poziom B - dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami dwuletnich medycznych szkół zawodowych - 3 semestry;
  • Poziom C - dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia dwu i pół - letnich medycznych szkół zawodowych - 2 semestry.
 • są płatne na zasadach określonych zarządzeniem Rektora w sprawie zasad pobierania opłat i wysokości opłat za usługi edukacyjne;
 • wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości oraz dyplomem ukończenia odpowiedniej medycznej szkoły zawodowej;
 • kwalifikacja przeprowadzona zostanie w ramach rekrutacji na zasadzie kolejności zgłoszeń dokonanych poprzez rejestrację elektroniczną
 • uruchomione zostaną jeśli liczba kandydatów dla określonego poziomu  i wybranego systemu kształcenia będzie nie mniejsza niż 40 osób;
 • absolwenci studiów otrzymują dyplom studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem potwierdzającym uzyskanie co najmniej 180 punktów ECTS;
 • rozpoczynają  się 1 października 2019 r. oraz 1 marca 2020 r.;
 • rekrutacja kandydatów na studia rozpoczynające się 1 października 2019r. rozpoczyna się 21 maja 2019r. i kończy 31 sierpnia 2019r., a na studia rozpoczynające się 1 marca 2020r. rozpoczyna się 1 października 2019r. i kończy 31 stycznia 2020r.

 

Studia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów drugiego stopnia prowadzone będą jako: 

 • studia jednolite trwające 4 semestry:
  • w systemie weekendowym (sesji zjazdowych sobota – niedziela) i tygodniowym (1 tydzień na miesiąc);
  • są płatne na zasadach określonych zarządzeniem Rektora w sprawie zasad pobierania opłat i wysokości opłat za usługi edukacyjne;
  • wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się dyplomem studiów wyższych, w tym dyplomem: studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo, studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, studiów określonych art. 52 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
  • kwalifikacja przeprowadzona zostanie w ramach rekrutacji na zasadzie kolejności zgłoszeń dokonanych poprzez rejestrację elektroniczną;
  • uruchomione zostaną jeśli liczba kandydatów będzie dla wybranego systemu  kształcenia nie mniejsza niż 40 osób;
  • rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2019r. oraz 1 marca 2020r.
  • rekrutacja kandydatów na studia rozpoczynające się 1 października 2019r. rozpoczyna się 21 maja 2019r. i kończy 31 sierpnia 2019r., a na studia rozpoczynające się 1 marca 2020r. rozpoczyna się 1 października 2019r. i kończy 31 stycznia 2020r.
 • studia połączone z wybraną specjalizacją trwające 5 semestrów:
  • w systemie weekendowym (sesji zjazdowych sobota – niedziela) i tygodniowym (1 tydzień na miesiąc);
  • cykl kształcenia obejmuje 4 semestry studiów drugiego stopnia i 1 semestr przeznaczony na dokończenie specjalizacji.
  • organizacja zajęć:
   • na pierwszy roku obejmuje wyłącznie program studiów drugiego stopnia,
   • na drugim roku obejmuje program studiów drugiego stopnia oraz wybrane moduły specjalizacji,
   • czwarty semestr kończy studia magisterskie egzaminem magisterskim,
   • piąty semestr przeznaczony jest w całości na dokończenie programu specjalizacji;
 • specjalizacje połączone ze studiami drugiego stopnia uruchamiane będą w przypadku podjęcia jej przez co najmniej 15 osób;
  • są płatne na zasadach określonych zarządzeniem Rektora w sprawie zasad pobierania opłat i wysokości opłat za usługi edukacyjne;
  • wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się dyplomem studiów wyższych, w tym dyplomem: studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo, studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, studiów określonych art. 52 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej, posiadających co najmniej dwa lata stażu pracy w ciągu ostatnich pięciu lat;
  • kwalifikacja przeprowadzona zostanie w ramach rekrutacji na zasadzie kolejności zgłoszeń dokonanych poprzez rejestrację elektroniczną;
  • uruchomione zostaną jeśli liczba kandydatów będzie dla wybranego systemu  kształcenia nie mniejsza niż 40 osób;
  • rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2019r. oraz 1 marca 2020r.
  • rekrutacja kandydatów na studia rozpoczynające się 1 października 2019r. rozpoczyna się 21 maja 2019r. i kończy 31 sierpnia 2019r., a na studia rozpoczynające się 1 marca 2020r. rozpoczyna się 1 października 2019r. i kończy 31 stycznia 2020r.
 • studia połączone ze studiami podyplomowymi w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia trwające 4 semestry:
  • w systemie weekendowym (sesji zjazdowych sobota – niedziela) i tygodniowym (1 tydzień na miesiąc);
  • cykl kształcenia obejmuje 4 semestry studiów drugiego stopnia;
  • organizacja zajęć:    
   • na pierwszy roku obejmuje wyłącznie program studiów drugiego stopnia,
   • na drugim roku obejmuje program studiów drugiego stopnia oraz program studiów podyplomowych,
   • czwarty semestr kończy studia magisterskie egzaminem magisterskim i studia podyplomowe;
 • studia podyplomowe połączone ze studiami drugiego stopnia uruchamiane będą w przypadku podjęcia jej przez co najmniej 15 osób;
  • są płatne na zasadach określonych zarządzeniem Rektora w sprawie zasad pobierania opłat i wysokości opłat za usługi edukacyjne;
  • wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się dyplomem studiów wyższych, w tym dyplomem: studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo, studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, studiów określonych art. 52 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
  • kwalifikacja przeprowadzona zostanie w ramach rekrutacji na zasadzie kolejności zgłoszeń dokonanych poprzez rejestrację elektroniczną;
  • uruchomione zostaną jeśli liczba kandydatów będzie dla wybranego systemu  kształcenia nie mniejsza niż 40 osób;
  • rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2019r. oraz 1 marca 2020r.
  • rekrutacja kandydatów na studia rozpoczynające się 1 października 2019r. rozpoczyna się 21 maja 2019r. i kończy 31 sierpnia 2019r., a na studia rozpoczynające się 1 marca 2020r. rozpoczyna się 1 października 2019r. i kończy 31 stycznia 2020r.