Statut

Statut Wyższej szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej nadany został Decyzją Założyciela uczelni z dnia 1 lutego 2013r. na na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póżn. zm.) w powiązaniu z art. 21 ust.2 ustawy z dnia 18 marca 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 84 poz.455)