Misja

Misją Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej sformułowaną pod hasłem Edukacja społecznego rozwoju jest otwarcie na nowe kompetencje na rynku pracy i w społeczeństwie, wyrażające się kształceniem i rozwijaniem koncepcji ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz kształceniem w zawodach medycznych i społecznych i kreowaniem nowych, wynikających z rozwoju cywilizacyjnego umiejętności tych zawodów służących poprawie jakości życia społeczeństwa i wyzwalaniu aktywności zawodowej i społecznej osób starszych oraz niepełnosprawnych.

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej korzystając ze skarbnicy polskiego oraz światowego dorobku naukowego wypełnia swoją edukacyjną działalnością służbę przy kształtowaniu twórczych postaw wobec społecznych wyzwań, aktywizuje społeczność do osiągania niematerialnych celów i wartości osadzonych w korzeniach kultury Europy.

Realizacja Misji rozumiana jako inwestycja w ludzki kapitał wspiera strategię społecznej spójności i rozwoju gospodarczego, zdolnego do trwałego wzrostu, mimo demograficznego niżu i starzenia się społeczeństwa, a poprzez akademickie tradycje, obecność w środowisku lokalnym i życie patrona uczelni wskazuje drogę cywilizacyjnego awansu, realizacji marzeń oraz wyzwań, przedsiębiorczości, a także wiary w sens pokonywania trudności mimo młodego wieku, zaangażowania w realizację ponadczasowych celów i postaw wobec ludzi chorych, starych i ubogich.

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej jest otwarta na wszystkie dopuszczalne prawem formy studiów, w tym procesy edukacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, kształcenie w językach obcych, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz elastyczny model studiów oparty o system akumulacji punktów ECTS, a poprzez specyfikę kierunków studiów, infrastrukturę i organizacyjną indywidualizację procesu kształcenia jest otwarta dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością narządu ruchu.

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej wspiera program europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego określony Deklaracją Bolońską i honoruje status studenta jako pełnoprawnego członka społeczności uczelni.

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej podejmuje badania naukowe w obszarze nowych społeczno-medycznych kierunków kształcenia, kreując autonomiczny potencjał nowych dyscyplin naukowych.

Realizację Misji Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej wspiera unikalna dla oferty edukacyjnej współpraca z właściwymi dla zawodów stowarzyszeniami krajowymi oraz zagranicznymi , a także innymi uczelniami, w tym także zagranicznymi służąca wysokiej jakości kształcenia, kontynuacji studiów na wyższych poziomach kształcenia oraz mobilności w międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej i na międzynarodowym rynku pracy.