O uczelni

Powstanie uczelni zainicjowały władze miasta Ruda Śląska realizując uchwaloną w 1997r. Strategię Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do roku 2015, która określając kierunki rozwoju miasta przewidywała założenie w Rudzie Śląskiej szkoły wyższej. 

Powierzenie przez Radę Miasta Ruda Śląska realizacji Strategii - Zarządowi Miasta zaowocowało nawiązaniem kontaktów z grupą naukowców, którzy przy deklaracji woli Zarządu Miasta do wspomagania powstania i rozwoju uczelni podjęli jako Spółka z o.o. trud jej organizacji.

Tworzona uczelnia przyjęła nazwę Wyższa Szkoła Handlowa w Rudzie Śląskiej i na podstawie Decyzji Ministra Edukacji Narodowej wpisana została z dniem 11 czerwca 2001r. pod numerem 66 do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych.

Na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 marca 2004r. uczelnia przyjęła imię Królowej Jadwigi.

Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Handlowej im. Królowej Jadwigi w Rudzie Śląskiej zgodnie z przyjętą Misją uczelni ukierunkowana była od 2001r. początkowo na kształcenie w specjalnościach zarządzanie firmą oraz finanse i rachunkowość, a od 2004r. na kierunku zarządzanie i marketing przy zachowaniu pierwotnych specjalności.

W uznaniu zasług poniesionych przez władze miasta Ruda Śląska w kreowanie uczelni, jej promocję i pomoc materialną Prezydent Miasta Ruda Śląska Pan Andrzej Stania uhonorowany został w 2003r. przez uczelnię tytułem Honorowego Kanclerza.

W uznaniu wkładu w integrację uczelni ze środowiskiem uczelnia uhonorowała w 2003r. Księdza Prałata Józefa Grelę tytułem Duszpasterza Społeczności Akademickiej.

Kierunki rozwoju społecznego miasta Ruda Śląska, województwa śląskiego i kraju zintensyfikowane integracją Polski z Unią Europejską poparte monitoringiem aktualnego i perspektywicznego rynku pracy, ukierunkowały dalszy rozwój uczelni, przy utrzymaniu kształcenia na kierunku zarządzanie i marketing, który od 2007r. w związku z wprowadzeniem standardów kształcenia nosi nazwę zarządzanie, na poszerzenie jej oferty edukacyjnej o kształcenie na kierunkach medycznych i społecznych służących poprawie jakości życia społeczeństwa i wyzwalaniu aktywności zawodowej i społecznej osób starszych i niepełnosprawnych. 

Powyższy kierunek rozwoju uczelni określony, został przyjętą przez Senat - Strategią Rozwoju Wyższej Szkoły Handlowej im. Królowej Jadwigi w Rudzie Śląskiej, a wdrożenie Strategii powierzone zostało współpracującej z uczelnią Agencji Rynku Usług Zdrowotnych i Edukacyjnych. Pierwszym etapem tego kierunkowego rozwoju uczelni jest podjęcie zgodnie z społecznymi potrzebami kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. 

Rozwój uczelni ukierunkowany na poszerzenie jej oferty edukacyjnej o kierunki medyczne i społeczne wsparty został przez władze miasta Ruda Śląska deklaracją wielopłaszczyznowej pomocy.

W związku z wdrażaniem przyjętej Strategii i realizacją nowej Misji, Uczelnia złożyła wniosek o zmianę nazwy Wyższej Szkoły Handlowej im. Królowej Jadwigi, która otrzymała decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 marca 2008 r. brzmienie Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej.