Zarządzanie w ochronie zdrowia Zarządzanie

Celem procesu kształcenia na specjalności zarządzanie w ochronie zdrowia jest przekazanie wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania organizacjami zajmującymi się ochroną zdrowia. Program specjalności łączy interdyscyplinarne podejście do problemów zdrowia publicznego, organizacji systemów opieki zdrowotnej, a także realizacji świadczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. Program kształcenia koncentruje się na umiejętności praktycznego kreowania i zarządzania procesem zarządzania zgodnym z potrzebami organizacji i ich rynków.

Studenci kończący specjalności Zarządzanie w ochronie zdrowia potrafią rozpoznawać środowiskowe, demograficzne i społeczne uwarunkowania oraz zagrożenia zdrowia zbiorowości ludzi, umieją organizować i realizować programy dotyczące ochrony oraz profilaktyki zdrowia, potrafią stosować w praktyce metody ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia. Daje im to możliwość pracy w zakresie zarządzania, organizacji, finansowania oraz zabezpieczenia działalności z zakresu ochrony zdrowia. Absolwenci posiadają wiedzę jak również umiejętności potrzebne do organizowania realizacji świadczeń zdrowotnych, pełnienia różnorodnych funkcji związanych z ochroną i promocją zdrowia w instytucjach publicznych, samorządowych, społecznych i prywatnych.Poza zdobyciem specjalistycznej wiedzy dotyczącej m.in. zarządzania, marketingu, rachunkowości, zarządzania jakością, metod zarządzania kadrami, technik informatycznych w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia, program wzbogacony jest o wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, negocjacji, CRM. W ramach specjalności szczególny nacisk jest kładziony na rozwijanie zdolności kreatywnego działania – samodzielnego jak i w zespole. Przedmioty wykładane są w języku polskim.