O kierunku Zarządzanie

Zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów.

Celem procesu kształcenia na kierunku zarządzanie jest przekazanie wiedzy oraz zdobycie umiejętności praktycznych obejmujących zestaw działań, w tym planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola, skierowanych na zasoby organizacji rozumianych jako zasoby ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne, wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji. Absolwent kierunku zarządzanie posiada wiedzę teoretyczną, a także praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, takich jak przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i struktury bezpieczeństwa państwa. Dysponuje umiejętnościami rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami wspieranymi techniką informatyczną. Jest przygotowany do realizacji przedsięwzięć w podstawowych obszarach zarządzania organizacjami o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego. Zna języki obce na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku. Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera czy też kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach oraz kierownika spełniającego cechy przywódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia trwają 6 semestrów.

Na kierunku studiów: zarządzanie prowadzone są specjalności:

 • sztuka żywienia
 • zarządzanie firmą
 • zarządzanie bezpieczeństwem
 • zarządzanie w ochronie zdrowia


Wybór specjalności dokonywany jest przez studentów, którzy podjęli studia w ramach naboru jesiennego do rozpoczęcia III semestru studiów, natomiast przez studentów, którzy rozpoczęli studia w ramach naboru wiosennego do rozpoczęcia II semestru studiów. Specjalność jest uruchamiana pod warunkiem wybrania jej przez co najmniej 20 studentów.

 

Forma studiów

Studia na kierunku zarządzanie prowadzone są w formie:

 • studiów stacjonarnych w cyklu zjazdów
 • studiów niestacjonarnych w cyklu zjazdów

Na studiach stacjonarnych realizowany jest plan studiów w pełnym wymiarze godzinowym. 
Na studiach niestacjonarnych realizowany jest plan studiów w zmniejszonym wymiarze godzinowym.

 

Plan studiów

Plan studiów obejmuje 2005 godziny zajęć dydaktycznych i praktyk, odpowiadających 186 punktom ECTS (European Credit Transfer System). 
W planie studiów wyodrębniono następujące moduły:

 • Rozwój osobisty – obejmuje treści kształcenia związane z nauczaniem języków obcych, sportem oraz z przygotowaniem do studiowania i uczenia się, w tym z zakresu technologii informacyjnych i metodologii badań
 • Obszary zarządzania – obejmuje treści kształcenia związane z wiedzą o organizacji oraz marketingu
 • Relacje – obejmuje treści kształcenia związane z komunikacją i negocjacjami
 • Metody ilościowe - obejmuje treści kształcenia związane z metodami informatyczno-matematycznymi
 • Metody finansowe i księgowe - obejmuje treści kształcenia związane z metodami finansowo-księgowymi
 • Rozwój zawodowy – obejmuje specjalnościowe i uzupełniające treści kształcenia.
 • Egzaminacyjny – precyzuje egzaminy przedmiotowe.