Studia pierwszego stopnia Terapia zajęciowa

Forma studiów

Dla zapewnienia międzynarodowej uznawalności dyplomu studia pierwszego stopnia na kierunku terapia zajęciowa prowadzone będą w formie studiów stacjonarnych prowadzonych w tzw. trybie tygodniowym lub weekendowym. Studia trwają 3 lata (6 semestrów).

Tryb tygodniowy obejmuje zajęcia w cyklu 15 tygodni w semestrze (październik – styczeń lub marzec - czerwiec), w ramach których student odbywa przewidziane planem studiów zajęcia teoretyczne, praktyczne i praktyki zawodowe.

Tryb weekendowy obejmuje zajęcia w cyklu 13 weekendów (piątek – niedziela) w semestrze (październik – styczeń lub marzec - czerwiec) w ramach, których student odbywa przewidziane planem studiów zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Praktyki zawodowe w tym trybie student odbywa w okresie przerwy międzysemestralnej (w miesiącu lutym) oraz okresie przerwy wakacyjnej (w miesiącach lipiec – wrzesień).

 

Zajęcia praktyczne

Program studiów obejmuje obok zajęć teoretycznych szereg zajęć praktycznych, które prowadzone będą:

  • na oddziałach szpitalnych
  • w placówkach systemu pomocy społecznej

 

Praktyki zawodowe

W ramach studiów studenci zobowiązani są do odbycia trzech rodzajów praktyk zawodowych, w tym w placówkach:

  • systemu opieki zdrowotnej
  • systemu opieki społecznej
  • środowiska pracy, nauki i zamieszkania.

 

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy na kierunku terapia zajęciowa obejmuje:

  • egzamin praktyczny
  • prezentację portfolio
  • obronę licencjackiej pracy dyplomowej

Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata terapii zajęciowej.

 

Plan studiów

Plan studiów obejmuje 3180 godzin, w tym 1050 godzin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych odpowiadających 180 punktom ECTS (European Credit Transfer System).