O kierunku Terapia zajęciowa

Kierunek terapia zajęciowa jest w polskim systemie szkolnictwa wyższego nową innowacyjną ofertą edukacyjną skierowaną do osób pragnących związać swoje zawodowe życie z służbą człowiekowi potrzebującemu wsparcia dla poprawy jego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego.

Terapia zajęciowa jest jednym z zawodów medycznych, który nabiera szczególnego znaczenia w Europie z uwagi na „starzenie się społeczeństw” oraz coraz powszechniejszy wpływ czynników środowiskowych na jakość życia.

Terapia zajęciowa to dzisiaj już nie tylko zawód wspierający usprawnianie i jakość życia osób z niepełnosprawnością zdrowotną, ale zawód przyszłości ukierunkowany także na osoby wymagające pomocy z uwagi na społeczne niedostosowanie związane z bezrobociem, wiekiem, płcią, religią, pozycją w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym, której celem jest właściwe umiejscowienie społeczne, wydłużenie okresu aktywności zawodowej i przekwalifikowanie dostosowane do indywidualnych przesłanek zdrowia oraz poprawa jakości codziennego życia

Zadaniem terapeuty jest wsparcie osób i grup społecznych celowanym zajęciem, umożliwiającym poprawę ich dobrostanu poprzez poprawę kondycji fizycznej i psychicznej oraz minimalizowanie niekorzystnych aspektów społecznych wpływających na jakość życia.

To wielkoobszarowe rozumienie zajęcia jako metody terapeutycznej jest podstawą programu studiów, który osadzony jest w naukach medycznych, naukach o zdrowiu i o kulturze fizycznej jak również w naukach społecznych i nawet w nauce o sztuce.

Celem kształcenia na kierunku terapia zajęciowa jest:

 • wyposażenie studentów w wiedzę pozwalającą poznać istotę ludzką z jej problemami życiowymi, w oparciu o rozumienie procesów optymalizujacych dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny,
 • ukształtowanie u studentów umiejętności podejmowania indywidualnej i grupowej terapii na podstawie oceny stanu zdrowia człowieka w kontekście jego sytuacji życiowej oraz wpływu środowiska, motywowanie i wsparcie zajęciem osób i grup społecznych dla poprawy ich jakości życia przy uwzględnianiu indywidualnych potrzeb, możliwości, zdolności i predyspozycji,
 • ukształtowanie u studentów postaw i kompetencji ukierunkowanych na rozumienie człowieka bez względu na stan zdrowia, wiek, społeczne okoliczności życia, pochodzenie, rasę, płeć, religię czy orientację seksualną oraz otwartość na współdziałanie w procesie terapii z rodziną, środowiskiem życia i innymi profesjonalistami medycznymi oraz służbami społecznymi.

Program kształcenia na kierunku terapia zajęciowa obejmuje kształcenie z zakresu:

 • teoretycznych podstaw medycyny
 • zaburzeń dobrostanu szeroko rozumianego zdrowia
 • zagadnień związanych z uwarunkowaniami życia i pracy
 • organizacji systemu pomocy społecznej
 • teorii terapii zajęciowej i obszarów jej stosowania
 • technologii metod terapeutycznych i terapii wspomagających realizację zadań zawodowych,
 • języka migowego lub języka Braille´a

Proces kształcenia obejmuje ponad 1000 godzin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych realizowanych w placówkach systemu opieki zdrowotnej (oddziały szpitalne) i opieki społecznej (instytucje pomocy i integracji społecznej, edukacyjne, resocjalizacyjne, pomocy środowiskowej).

Program kształcenia zapewnia studentom możliwość wyboru zajęć zarówno w zakresie  technologii metod terapeutycznych obejmujących zajęcia z zakresu technik ergoterapeutycznych, socjoterapeutycznych czy arteterapii, terapii i metod wspomagających  zawód, języka obcego, a także rodzaju i miejsca praktyk zawodowych.

Zawód terapeuty zajęciowego jest regulowanym zawodem medycznym zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej, do którego wykonywania mogą zostać dopuszczone osoby legitymujące się wykształceniem zgodnym z przepisami danego państwa, które określa je przy uwzględnieniu Minimalnych Standardów Edukacyjnych Światowej Federacji Terapeutów Zajęciowych.

Kwalifikacje terapeuty zajęciowego podejmującego zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych systemu opieki zdrowotnej określają przepisy wykonawcze do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w szczególności dotyczące świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Rynek pracy terapeuty zajęciowego w systemie pomocy społecznej wynika z zadań placówek tego systemu określony przepisami wykonawczymi do ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program studiów w WSNS umożliwi absolwentom światową i europejską uznawalność dyplomu jako wykształcenia wyższego w zawodzie terapeuty zajęciowego.

Kształcenie praktyczne prowadzone będzie przez nauczycieli akademickich posiadających wieloletnią praktykę zawodową w zawodzie terapeuty zajęciowego w różnych placówkach systemu opieki społecznej i zdrowotnej.

Studia na kierunku terapia zajęciowa adresowane są do osób charakteryzujących się empatią i wrażliwością, kreatywnych i twórczych z pasją do działania.

Warunkiem formalnym jest posiadanie świadectwa dojrzałości.

Studia na kierunku terapia zajęciowa w WSNS adresowane są także do osób:

 • wykonujących zawód terapeuty zajęciowego na podstawie różnych form i poziomów kształcenia i przyuczenia do zawodu,
 • pracowników systemów opieki zdrowotnej i społecznej,

Studia na kierunku terapia zajęciowa przygotowują do podjęcia pracy w:

 • jednostkach organizacyjnych systemu opieki zdrowotnej (szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze i opiekuńczo-pielęgnacyjne,
 • placówkach systemu opieki społecznej (ośrodki pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, placówki i ośrodki wsparcia dziennego, w tym dla osób starszych i samotnych matek, domy pomocy społecznej, domy spokojnej starości),
 • placówkach systemu oświaty (szkolne placówki specjalne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, świetlice terapeutyczne),
 • administracji samorządowej wszystkich szczebli, w tym urzędach pracy,
 • ZUS, NFZ, firmach ubezpieczeniowych
 • zakładach pracy chronionej,
 • zakładach produkcji sprzętu zaopatrzenia ortopedycznego i biurach architektonicznych,
 • zakładach penitencjarnych.

Szczególnym miejscem pracy absolwenta może zostać prywatna praktyka terapeutyczna szeroko rozpowszechniona w państwach Unii Europejskiej z najwyższym wskaźnikiem w Niemczech.

Rekrutacja na studia ogłoszona zostanie po uzyskaniu przez uczelnię formalnego uprawnienia do prowadzenia studiów, a rozpoczęcie kształcenia zaplanowano na 1 października 2019r.