O kierunku Położnictwo

Poziom współczesnej terapii i opieki nad kobietą i noworodkiem w ogromnym stopniu zależy od dobrze wykształconych położnych. Uwarunkowania cywilizacyjne, spowodowały iż coraz dojrzalszy wiek położnic stał się normą, a zwiększona zapadalność młodych kobiet na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze i inne choroby negatywnie wpływające na prawidłowy rozwój płodu oraz uzależnienia zwiększyły statystyczne liczby kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, które dzięki nowoczesnym możliwościom diagnostycznym w tym badaniom prenatalnym oraz obrazowaniu ultrasonograficznemu oraz postępowi farmakologii udaje się w istotnym procencie doprowadzić do szczęśliwego porodu, co wiąże się ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na wysoko wykwalifikowane położne. 

Położna posiadając stosowne wykształcenie, potwierdzone dyplomem jest przygotowana do opieki nad kobietą w każdym okresie jej życia i ma prawo do samodzielnego udzielania określonych świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych ii rehabilitacyjnych. 

Uruchamiając studia na kierunku Położnictwo, uczelnia chce ułatwić kandydatom z regionu Górnego Śląska zdobycie wyższego wykształcenia, ugruntowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy i umiejętności w warunkach gwarantujących wysoką jakość kształcenia teoretycznego oraz praktycznego. 

Kandydaci na studia kierunku Położnictwo powinni wykazywać się predyspozycjami osobistymi, z których najważniejszymi są: sumienność, sprawność, odporność, opiekuńczość, wrażliwość, skrupulatność, cierpliwość, dyspozycyjność.

Celem kształcenia na kierunku Położnictwo jest:

 • przygotowanie studentów do świadczenia wysokiej jakości opieki nad kobietą i jej rodziną, w szczególności nad noworodkiem i niemowlęciem do 6 tygodnia życia
 • stymulowanie wszechstronnego rozwoju studentów, rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka
 • przygotowanie do ustawicznego samokształcenia rozwijanie umiejętności analitycznych
 • tworzenie atmosfery współdziałania, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,odpowiedzialności za wysoką jakość umiejętności zawodowych i wysoki poziom etyczny
 • przygotowanie studentów do prowadzenia badań w położnictwie celem wzbogacenia teorii i praktyki zawodowej,

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w tym, szczegółową wiedzę i umiejętności z zakresu położnictwa.

Absolwent posiada :

 • szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa,
 • ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 • znajomość etyki zawodowej i przepisów prawnych dotyczących zawodu położnej.


Absolwent potrafi:

 • wykonywać świadczenia zdrowotne wobec: kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej - przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium,
 • rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej i monitorować ciążę prawidłową, samodzielnie prowadzić i przyjąć poród fizjologiczny (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych) w przypadku konieczności także z nacięciem i szyciem krocza, monitorować płód z wykorzystaniem aparatury medycznej oraz wykrywać stany odbiegające od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu,
 • podejmować konieczne działania w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznie wydobyć łożysko, a w przypadku potrzeby także ręcznie zbadać macicę,
 • sprawować opiekę nad matką i noworodkiem, monitorować przebieg okresu poporodowego oraz badać noworodka, a także podejmować w sytuacji nagłej wszelkie niebędne działania, w tym natychmiastową reanimację,
 • współpracować z personelem medycznym, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych,
 • prowadzić działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych.
Absolwenta charakteryzuje:
 • świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 • świadomość potrzeby permamentnego kształcenia się,
 • samodzielność wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do podopiecznych, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie ich praw.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B1 (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz  umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu opieki położniczo-ginekologicznej.

Absolwent, po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej,  może być zatrudniony w podmiotach leczniczych – w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej i podstawowej opiece zdrowotnej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).