Studia zawodowe

Studia zawodowe

Studia zawodowe, zwane potocznie studiami pomostowymi  są formą studiów pierwszego stopnia ustanowioną ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej na mocy aktów akcesyjnych Polski do Unii Europejskiej.

Warunki prowadzenia studiów zawodowych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej, które określa:

 1. czas trwania studiów i wymiar zajęć w powiązaniu z rodzajem ukończonej szkoły kształcącej w zawodzie pielęgniarki,
 2. sposób określania przez uczelnię prowadzącą te studia programu kształcenia,
 3. tryb zaliczenia na poczet studiów kształcenia praktycznego,
 4. zakres egzaminu kończącego studia.

Absolwent studiów zawodowych rozpoczętych od roku akademickiego 2019/2020 uzyskuje kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych tożsame z tymi kompetencjami uzyskiwanymi na studiach pierwszego stopnia rozpoczętych od roku akademickiego 2019/2020 obejmujących:

 1. w zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:
  1. rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych;
  2. etiologię, patomechanizm, objawy kliniczne, przebieg i sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych;
  3. uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego;
  4. system opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  5. zasady promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
  6. modele opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i umierającą;
  7. etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki.
 1. w zakresie umiejętności absolwent potrafi:
  1. udzielać świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
  2. udzielać pierwszej pomocy i podejmować działania ratownicze w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
  3. rozpoznawać problemy zdrowotne i określać priorytety w opiece pielęgniarskiej;
  4. samodzielnie organizować, planować i sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę pielęgniarską nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej;
  5. samodzielnie udzielać świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (w zakresie określonym w przepisach);
  6. decydować o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
  7. współpracować z rodziną lub opiekunem pacjenta w realizacji ustalonych celów opieki pielęgniarskiej oraz prowadzonych działań edukacyjnych;
  8. przeprowadzać badanie podmiotowe i przedmiotowe w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej;
  9. wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich;
  10. dokonywać analizy jakości opieki pielęgniarskiej;
  11. organizować pracę własną i podległego personelu oraz współpracować w zespołach opieki zdrowotnej.
 1. w zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:
  1. kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną;
  2. przestrzegania praw pacjenta;
  3. samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem;
  4. ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe;
  5. zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
  6. przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;
  7. dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.

Na podstawie doświadczenia nabytego przez uczelnię w okresie prowadzenia studiów zawodowych i zainteresowania rekrutacyjnego tymi studiami uczelnia prowadzi studia zawodowe:

 • trwające dwa semestry dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych zwane Ścieżką A
 • trwające dwa semestry dla absolwentów dwuipółletnich szkół policealnych albo pomaturalnych zwane Ścieżką C

Studia zawodowe  na kierunku pielęgniarstwo prowadzone są jako studia niestacjonarne.

Organizacja studiów dedykowana jest osobom  łączącym  pracę zawodową w zawodzie pielęgniarki z kształceniem.

Proces kształcenia zorganizowany jest w ramach semestru w sesjach weekendowych prowadzonych w siedzibie uczelni (sobota – niedziela), a  w odniesieniu do Ścieżki C także w wybrane piątki w godzinach 16:00-20:30.

W ramach studiów studenci zobowiązani są do odbycia 11-stu rodzajów  praktyk  zawodowych w łącznym wymiarze:

 • dla Ścieżki A – 750 godzin
 • dla Ścieżki C – 1328 godzin

pomniejszonym o indywidualny zakres  rodzajowy i godzinowy zaliczenia na podstawie doświadczenia zawodowego.

 

 

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy na studiach zawodowych na kierunku pielęgniarstwo składa się:

 • z części teoretycznej i części praktycznej obejmujących sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych zdobytych w okresie studiów zawodowych

oraz

 • obrony pracy dyplomowej.

Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, a prawo wykonywania zawodu pielęgniarki łącznie z dyplomem honorowane jest przez państwa Unii Europejskiej.

Różnicę punktów ECTS wynikającą z różnicy punktów ECTS uprawniających do uzyskania dyplomu studiów pierwszego stopnia a punktami ECTS określonymi planem studiów odpowiednio Ścieżki A i Ścieżki C zalicza się na podstawie kształcenia zrealizowanego odpowiednio w liceum medycznym lub szkole policealnej albo pomaturalnej.

Absolwent studiów zawodowych jest przygotowany i uprawniony do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Plany studiów

Plan studiów Ścieżki A obejmuje 1150 godzin i zdefiniowany jest 57 punktami ECTS (European Credit Transfer System).

Plan studiów Ścieżki C obejmuje 1984 godziny i zdefiniowany jest 86 punktami ECTS  (European Credit Transfer System).

Plan studiów Ścieżki A stanowi załącznik 2A do Uchwały nr 2/2016 Rady Wydziału Opieki Zdrowotnej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej z dnia 30 września 2016r.

Plan studiów Ścieżki C stanowi załącznik nr 2C do Uchwały nr 2/2016 Rady Wydziału Opieki Zdrowotnej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej z dnia 30 września 2016r.

Plan studiow sciezka C (pdf, 887.30 kb)
Plan studiow sciezka A (pdf, 885.67 kb)

 

Program kształcenia

Program i wymagania dotyczące treści kształcenia zdefiniowane zostały rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia (pdf, 198.46 kb)