Rozpoczęte przed 2019 rokiem

Studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2017/2018

Studia prowadzone są na podstawie standardu kształcenia określonego załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012r. z późniejszymi zmianami w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko – dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa.

Wprowadzone do standardu kształcenia zmiany obejmują efekty kształcenia związane z nowymi kompetencjami zawodu dotyczącymi uprawnienia do  samodzielnego ordynowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz wystawiania na nie recept albo zleceń.

Absolwent studiów drugiego stopnia:

 1. posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych;
 2. w zakresie umiejętności potrafi:
  1. rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji
  2. określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
  3. prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji,
  4. organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki,
  5. organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,
  6. wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych),
  7. opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,
  8. opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,
  9. dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu pielęgniarstwa,
  10. dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć,
  11. opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu dowybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.

 

Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone są jako studia niestacjonarne trwające 4 semestry.

Organizacja studiów dedykowana jest osobom pragnącym łączyć pracę zawodową z kształceniem.

Proces kształcenia zorganizowany jest w ramach semestru w sesjach weekendowych prowadzonych w siedzibie uczelni (sobota – niedziela).

W ramach studiów studenci zobowiązani są do odbycia 4 rodzajów  praktyk  zawodowych w łącznej liczbie 480 godzin, co stanowi 12 tygodni praktyk. Praktyki są organizowane przez uczelnię w podmiotach leczniczych oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych zarówno w okresie zajęć jak również w okresie wakacji letnich. 

W ramach praktyk studenci doskonalą wybrane efekty kształcenia nabyte w trakcie  zajęć z zakresu nauk społecznych i nauk z zakresu opieki specjalistycznej.

Egzamin dyplomowy na studiach drugiego stopnia obejmuje:

  • sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych zdobytych w całym okresie studiów drugiego stopnia
  • obronę pracy magisterskiej

Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Plan studiów

Plan studiów obejmuje 1300 godzin zajęć dydaktycznych i praktyk, odpowiadających 120 punktom ECTS (European Credit Transfer System).

Plan studiów stanowi integralną część Uchwały nr 1/2017 Rady Wydziału Opieki Zdrowotnej z dnia 30 września 2017r.

Plan studiow (pdf, 530.33 kb)

 

Program kształcenia

Program kształcenia zdefiniowany jest Kartami Przedmiotu / Sylabusami oraz Kartami Praktyk /Sylabusami

Karty przedmiotow Sylabusy (zip, 6.32 Mb)
Karty Praktyk Sylabusy (zip, 241.05 kb)

 

Standard kształcenia

Jednolity tekst załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012r. z późniejszymi zmianami w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko – dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa określony Obwieszczeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2018r.

Standard ksztalcenia (pdf, 243.93 kb)