Rozpoczęte od 2019 roku

Studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2019/2020

Studia prowadzone są na podstawie standardu kształcenia określonego załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty  laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Absolwent studiów drugiego stopnia:

 1. W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:
  1. zasady i metody monitorowania stanu zdrowia pacjenta oraz realizacji działań promocyjno-profilaktycznych w populacji osób zdrowych;
  2. standardy realizacji zaawansowanych i samodzielnych świadczeń pielęgniarskich;
  3. mechanizmy działania produktów leczniczych i zasady ich ordynowania;
  4. wytyczne terapeutyczne i standardy opieki pielęgniarskiej w chorobach przewlekłych;
  5. zasady i metody edukacji osób zdrowych i chorych w chorobach przewlekłych;
  6. rolę pielęgniarki w koordynowanej opiece zdrowotnej;
  7. problematykę zarządzania zespołami pielęgniarskimi i organizacjami opieki zdrowotnej;
  8. uwarunkowania rozwoju jakości usług zdrowotnych;
  9. regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki i udzielania świadczeń zdrowotnych;
  10. metodologię badań naukowych i zasady ich prowadzenia;
  11. wymagania dotyczące przygotowywania publikacji naukowych;
  12. kierunki rozwoju pielęgniarstwa w Europie i na świecie;
  13. zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w opiece długoterminowej;
  14. uwarunkowania kulturowe i religijne sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentami różnych narodowości i wyznań;
  15. metodykę kształcenia zawodowego przeddyplomowego i podyplomowego.
 1. W zakresie umiejętności absolwent potrafi:
  1. 1) monitorować stan zdrowia dzieci i osób dorosłych, w tym osób starszych, oraz wdrażać działania edukacyjne i promocyjno-profilaktyczne;
  2. 2) rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji;
  3. 3) dobierać, zlecać i interpretować badania diagnostyczne w ramach posiadanych uprawnień;
  4. 4) opracowywać program edukacji terapeutycznej pacjenta z chorobą przewlekłą, prowadzić tę edukację i dokonywać ewaluacji tego programu;
  5. 5) samodzielnie pielęgnować pacjenta z raną przewlekłą i przetoką;
  6. ) koordynować opiekę zdrowotną nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia;
  7. 7) ordynować leki, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie recepty lub zlecenia;
  8. 8) udzielać samodzielnych porad zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych;
  9. 9) tworzyć standardy opieki pielęgniarskiej oraz wdrażać je do praktyki pielęgniarskiej;
  10. 10) stosować odpowiednie przepisy prawa w działalności zawodowej;
  11. 11) określać zapotrzebowanie pacjentów na opiekę pielęgniarską oraz opracowywać założenia pielęgniarskiej polityki kadrowej;
  12. 12) komunikować się z pacjentem, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i wyznaniowe;
  13. 13) organizować i nadzorować pracę zespołu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego;
  14. 14) prowadzić badania naukowe i upowszechniać ich wyniki;
  15. 15) wykorzystywać wyniki badań naukowych i światowy dorobek pielęgniarstwa dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej;
  16. 16) zapewniać opiekę pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w warunkach opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej;
  17. 17) stosować metodykę nauczania oraz ewaluacji w realizacji zadań z zakresu kształcenia zawodowego.
 1. W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:
  1. 1) dokonywania krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych;
  2. 2) formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej i zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
  3. 3) okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i solidarność zawodową;
  4. 4) rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i wskazywania priorytetów w realizacji określonych zadań;
  5. 5) ponoszenia odpowiedzialności za realizowane świadczenia zdrowotne;
  6. 6) wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów.

Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone są jako studia niestacjonarne trwające 4 semestry.

Organizacja studiów dedykowana jest osobom pragnącym łączyć pracę zawodową z kształceniem.

Proces kształcenia zorganizowany jest w ramach semestru w sesjach weekendowych prowadzonych w siedzibie uczelni (sobota – niedziela).

W ramach studiów studenci zobowiązani są do odbycia 6 rodzajów  praktyk  zawodowych w łącznej liczbie 200 godzin, co stanowi 5 tygodni praktyk. Praktyki są organizowane przez uczelnię w podmiotach leczniczych, w tym w szczególności na oddziałach szpitalnych oraz gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej zarówno w okresie zajęć jak również w okresie wakacji letnich. 

W ramach praktyk studenci doskonalą wybrane efekty uczenia się nabyte w trakcie  zajęć z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej.

Egzamin dyplomowy na studiach drugiego stopnia obejmuje:

 • weryfikację osiągniętych efektów uczenia się objętych programem studiów,
 • obronę pracy magisterskiej.

Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Plan studiów

Plan studiów obejmuje 1300 godzin zajęć dydaktycznych i praktyk, odpowiadających 120 punktom ECTS (European Credit Transfer System).

Plan studiów stanowi integralną część Uchwały nr 2/2019 Senatu Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej z dnia 30 września 2019r.

 

Plan studiow (pdf, 937.56 kb)

 

Program kształcenia

Program kształcenia zdefiniowany jest Kartami Przedmiotu / Sylabusami oraz Kartami Praktyk /Sylabusami

Karty przedmiotow Sylabusy (zip, 4.19 Mb)
Karty praktyk Sylabusy (zip, 478.09 kb)

 

Standard kształcenia

Załączniki nr 4 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty  laboratoryjnego, fizjoterapeuty  i ratownika medycznego.

Standard ksztalcenia (pdf, 278.16 kb)