Rozpoczete przed 2019 rokiem

Studia pierwszego stopnia od roku akademickiego 2016/2017

Studia prowadzone są na podstawie standardu kształcenia określonego załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012r. z późniejszymi zmianami w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko – dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa.

Wprowadzone do standardu kształcenia zmiany obejmują efekty kształcenia związane z nowymi kompetencjami zawodu dotyczącymi uprawnienia do  samodzielnego ordynowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz wystawiania na nie recept albo zleceń.

Absolwent studiów pierwszego stopnia:

 1. w zakresie wiedzy posiada:
  1. szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,
  2. ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
  3. znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do
  wykonywania zawodu pielęgniarki;
 1. w zakresie umiejętności potrafi:
  1. korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
  2. udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
  3. sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
  4. samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
  5. organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej
  oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;
 1. w zakresie kompetencji społecznych:
  1. skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
  2. posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
  3. posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone są wyłącznie, jako studia stacjonarne trwające 7 semestrów.

Organizacja studiów dedykowana jest osobom pragnącym łączyć pracę zawodową z kształceniem w nowym zawodzie.

Proces kształcenia zorganizowany jest w ramach semestru:

 1. w sesjach weekendowych prowadzonych w siedzibie uczelni (sobota – niedziela + wybrane piątki w godzinach 16:00-20:30),
 2. w wybrane dni robocze na realizację zajęć praktycznych w wymiarze godzinowym określonym planem studiów dla semestru.

W ramach studiów studenci zobowiązani są do odbycia 12-stu rodzajów  praktyk  zawodowych w łącznej liczbie 1200 godzin, co stanowi 30 tygodni praktyk. 
Praktyki są organizowane przez uczelnię w podmiotach leczniczych, zarówno w okresie zajęć jak również w okresie wakacji letnich. W ramach praktyk studenci doskonalą umiejętności pielęgniarskie nabyte w trakcie ćwiczeń prowadzonych w Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich i w trakcie zajęć praktycznych organizowanych przez uczelnię w podmiotach leczniczych.

Program praktyk zdefiniowany jest Kartami Praktyk / Sylabusami

 

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo składa się:

 • z części teoretycznej i części praktycznej obejmujących sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych zdobytych w całym okresie studiów

oraz

 • obrony pracy dyplomowej.

Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa,
a prawo wykonywania zawodu pielęgniarki łącznie z dyplomem honorowane jest przez państwa Unii Europejskiej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany i uprawniony do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Plan studiów

Plan studiów obejmuje 4 720 godzin zajęć dydaktycznych i praktyk, odpowiadających 180 punktom ECTS (European Credit Transfer System).

Plan studiów stanowi integralną część Uchwały nr 1/2016 Rady Wydziału Opieki Zdrowotnej z dnia 30 września 2016r.

Plan studiow (pdf, 991.24 kb)

 

Program kształcenia

Program kształcenia zdefiniowany jest Kartami Przedmiotu / Sylabusami oraz Kartami Praktyk

Karty przedmiotow Sylabusy (zip, 8.23 Mb)
Karty praktyk Sylabusy (zip, 2.66 Mb)

 

Standard kształcenia

Jednolity tekst załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012r. z późniejszymi zmianami w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko – dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa określony Obwieszczeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2018r.

Standard ksztalcenia (pdf, 353.20 kb)