Rozpoczęte od 2019 roku

Studia pierwszego stopnia od roku akademickiego 2019/2020

Studia prowadzone są na podstawie standardu kształcenia określonego załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty  laboratoryjnego, fizjoterapeuty  i ratownika medycznego.

Absolwent studiów pierwszego stopnia:

 1. w zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:
  1. rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych;
  2. etiologię, patomechanizm, objawy kliniczne, przebieg i sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych;
  3. uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego;
  4. system opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  5. zasady promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
  6. modele opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i umierającą;
  7. etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki.
 1. w zakresie umiejętności absolwent potrafi:
  1. udzielać świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
  2. udzielać pierwszej pomocy i podejmować działania ratownicze w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
  3. rozpoznawać problemy zdrowotne i określać priorytety w opiece pielęgniarskiej;
  4. samodzielnie organizować, planować i sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę pielęgniarską nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej;
  5. samodzielnie udzielać świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (w zakresie określonym w przepisach);
  6. decydować o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
  7. współpracować z rodziną lub opiekunem pacjenta w realizacji ustalonych celów opieki pielęgniarskiej oraz prowadzonych działań edukacyjnych;
  8. przeprowadzać badanie podmiotowe i przedmiotowe w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej;
  9. wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich;
  10. dokonywać analizy jakości opieki pielęgniarskiej;
  11. organizować pracę własną i podległego personelu oraz współpracować w zespołach opieki zdrowotnej.
 1. w zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:
  1. 1) kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną;
  2. przestrzegania praw pacjenta;
  3. samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem;
  4. ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe;
  5. zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
  6. przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;
  7. dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.

Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone są jako studia stacjonarne lub niestacjonarne trwające 7 semestrów.  Różnica programowa pomiędzy studiami stacjonarnymi i studiami niestacjonarnymi odnosi się wyłącznie do zajęć z wychowania fizycznego, które na studiach stacjonarnych są obowiązkowe.

Organizacja studiów dedykowana jest osobom pragnącym łączyć pracę zawodową z kształceniem w nowym zawodzie.

Proces kształcenia zorganizowany jest w ramach semestru:

 1. w sesjach weekendowych prowadzonych w siedzibie uczelni (sobota – niedziela + wybrane piątki w godzinach 16:00-20:30)
 2. w wybrane dni robocze na realizację zajęć praktycznych w wymiarze godzinowym określonym planem studiów dla semestru

Organizacja kształcenia dopuszcza realizację części zajęć, o których mowa w pkt. a) w formie kształcenia na odległość, przy czym wymiar tych zajęć jest ograniczony do 10% liczby punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów.

W ramach studiów studenci zobowiązani są do odbycia 12-stu rodzajów  praktyk  zawodowych w łącznym wymiarze  1200 godzin, co stanowi 30 tygodni praktyk. 
Praktyki są organizowane przez uczelnię w podmiotach leczniczych, zarówno w okresie zajęć jak również w okresie wakacji letnich. W ramach praktyk studenci doskonalą umiejętności pielęgniarskie nabyte w trakcie ćwiczeń prowadzonych w Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich i w trakcie zajęć praktycznych organizowanych przez uczelnię w podmiotach leczniczych.

 

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo składa się:

 • z części teoretycznej i części praktycznej obejmujących weryfikację osiągniętych efektów uczenia się objętych programem studiów

oraz

 • obrony pracy dyplomowej.

Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa,
a prawo wykonywania zawodu pielęgniarki łącznie z dyplomem honorowane jest przez państwa Unii Europejskiej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany i uprawniony do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Plan studiów

Plan studiów stacjonarnych obejmuje 4 784 godzin zajęć dydaktycznych i praktyk, odpowiadających 180 punktom ECTS (European Credit Transfer System).

Plan studiów niestacjonarnych obejmuje 4 724 godzin zajęć dydaktycznych i praktyk, odpowiadających 180 punktom ECTS (European Credit Transfer System).

Plan studiów stanowi integralną część Uchwały nr 1/2019 Senatu Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej z dnia 30 września 2019r.

Plan studiow (pdf, 1.69 Mb)

 

Program kształcenia

Program kształcenia zdefiniowany jest Kartami Przedmiotu / Sylabusami oraz Kartami Praktyk / Sylabusami

Karty przedmiotow Sylabusy (zip, 1.69 Mb)
Karty praktyk Sylabusy (zip, 288.84 kb)

 


Standard kształcenia

Załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty  laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Standard ksztalcenia (pdf, 331.94 kb)