O kierunku Pielęgniarstwo

Pielęgnowanie  to  pomaganie  człowiekowi,  aby mógł  żyć  lepiej i zachować zdrowie, a w chorobie przyczyniać się do tego żeby proces zdrowienia przebiegał jak najkorzystniej. Pielęgnowanie winno służyć także ludziom umierającym. (Florence Nightingale)

Poziom współczesnej terapii i opieki medycznej zależy w dużym stopniu od dobrze wykształconej kadry pielęgniarskiej. Postęp cywilizacyjny, w tym rozwój medycyny, którego konsekwencją jest m.in. wydłużenie średniego życia sprawia, że zapotrzebowanie na profesjonalną opiekę medyczną  nad  ludźmi  niepełnosprawnymi  z  przyczyn  zdrowotnych,  czy z racji zaawansowanego wieku ogromnie wzrasta w krajach rozwiniętych. 

Uruchamiając studia na kierunku Pielęgniarstwo, uczelnia chce ułatwić kandydatom z regionu Górnego Śląska zdobycie wyższego wykształcenia, ugruntowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy i umiejętności w warunkach gwarantujących wysoką jakość kształcenia teoretycznego oraz praktycznego. 

Kandydaci na studia kierunku Pielęgniarstwo powinni wykazywać się predyspozycjami osobistymi, z których najważniejszymi są: cierpliwość, sumienność, opiekuńczość, wrażliwość, skrupulatność, sprawność, odporność, dyspozycyjność.

Celem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo jest:

 • przygotowanie studentów do świadczenia wysokiej jakości opieki nad pacjentami
 • stymulowanie wszechstronnego rozwoju studentów, rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka
 • przygotowanie do ustawicznego samokształcenia
 • rozwijanie umiejętności analitycznych
 • tworzenie atmosfery współdziałania, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, odpowiedzialności za wysoką jakość umiejętności zawodowych i wysoki poziom etyczny
 • przygotowanie studentów do prowadzenia badań w pielęgniarstwie celem wzbogacenia teorii i praktyki zawodowej

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych , nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w tym, szczegółową wiedzę i umiejętności z zakresu pielęgniarstwa.

Absolwent posiada:

 • szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,
 • ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 • znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,

Absolwent potrafi:

 • korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
 • udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
 • samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
 • organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Absolwenta charakteryzuje:

 • skuteczne i z empatią porozumiewanie się z pacjentem,
 • świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 • świadomość konieczności permamentnego, ustawicznego kształcenia się

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B1 (Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu  oraz  do  pracy w zakładach leczniczych w tym: w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej oraz domach opieki społecznej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).