Zmiany organizacji zajęć

Decyzja nr 2 – 2020/2021
Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej z dnia 12 listopada 2020r.
w sprawie zmiany szczegółowych wytycznych dotyczących organizacyjnych zasad prowadzenia  zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo   w pierwszym (zimowym) semestrze roku akademickiego 2020/2021 określonych Decyzją Dziekana nr 7 – 2019 - 2020

 

Działając na podstawie Zarządzenia nr 18/2020 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie zmiany zasad organizacji kształcenia w semestrze pierwszym (zimowym) roku akademickiego 2020/2021

przy uwzględnieniu:

 1. utrzymania w mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 2. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, którym wprowadzono możliwość:
  • zaliczenia w roku akademickim 2020/2021 zajęć kształtujących umiejętności praktyczne (którymi w przypadku kierunku pielęgniarstwo są zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) na podstawie zaświadczenia podmiotu leczniczego lub służby sanitarno—epidemiologicznej, że student wykonywał na ich rzecz czynności w ramach zadań tych podmiotów w związku  z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
  • uzyskania w roku akademickim 2020/2021 w ramach zajęć prowadzonych w trybie kształcenia na odległość części efektów uczenia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne i uzyskanie z tego tytułu nie więcej niż 20% punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów roku akademickiego na którym kształci się student,
 1. zaleceń Ministra Edukacji i Nauki określonych pismem Nr DSW.WNP.075.8.2020 z dnia 5 listopada 2020r.
 2. analizy Planu/Harmonogramu studiów pod kątem liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć praktycznych, stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji,

wprowadzam do szczegółowych wytycznych dotyczących organizacyjnych zasad prowadzenia  zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo w pierwszym (zimowym) semestrze roku akademickiego 2020/2021, określonych Decyzjami  Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej:

 • nr 7 – 2019/2020 z dnia 3 września 2020r.
 • nr 1 – 2020/2021 z dnia 16 października 2020r.

zwanymi  dalej Wytycznymi, następujące zmiany:

§1

 1. Zawieszam do dnia 29 listopada 2020r. stacjonarne zajęcia obejmujące ćwiczenia z zakresu Podstaw pielęgniarstwa na studiach pierwszego stopnia dla semestru pierwszego oraz ćwiczenia wyrównawcze z tego przedmiotu dla studentów trzeciego semestru studiów.
 1. Ćwiczenia, o których mowa w ust. 1 dla studentów pierwszego semestru studiów przekształcam w okresie wskazanym w ust. 1 w ćwiczenia w trybie kształcenia na odległość prowadzone w czasie rzeczywistym poprzez aplikację ZOOM zgodnie z harmonogramem zajęć.
 1. Ćwiczenia wyrównawcze, o których mowa w ust.1 dla studentów trzeciego semestru studiów przekładam na okres po terminie określonym w ust.1.

 §2

 1. Zawieszam do odwołania możliwość prowadzenia zajęć praktycznych w formie stacjonarnej określonej Wytycznymi i przekształcam je w zajęcia praktyczne prowadzone w trybie kształcenia na odległość.
 2. Zajęcia praktyczne, o których mowa w ust.1 prowadzone są na następujących zasadach organizacyjnych:
  1. prowadzone są przy wykorzystaniu w czasie rzeczywistym platformy ZOOM lub platformy Moodle Wydziału Opieki Zdrowotnej,
  2. za przygotowanie materiałów udostępnianych studentom ma platformę Moodle odpowiedzialny jest koordynator kształcenia praktycznego w określonej specjalności  pielęgniarstwa we współpracy z wszystkimi osobami prowadzącymi zajęcia,
  3. materiały udostępniane są dla bloku zajęć obejmującego 6 godzin dydaktycznych,
  4. materiały, o których mowa w pkt.b) i c) powinny być utworzone w formie prezentacji tematycznej obejmującej np. informacje o etiologii i epidemiologii omawianych schorzeń, objawy chorób, wskazanie metod ich diagnozowania, podanie przykładów postępowania pielęgniarskiego w wybranych schorzeniach, podanie linków do dostępnych w internecie materiałów, w tym ilustracji, schematów, rycin, danych statystycznych itp.,
  5. w przypadku gdy proponowaną formą zaliczenia bloku jest:
   • proces pielęgnowania należy podać studentom opis przypadku pacjenta na podstawie którego student napisze proces pielęgnowania oraz wyznaczyć termin złożenia procesu pielęgnowania do sprawdzenia,
   • edukacja dla wybranego pacjenta należy podać studentom opis przypadku niezbędny do napisania planu/ scenariusza edukacji oraz wyznaczyć termin złożenia planu/ scenariusza edukacji do sprawdzenia,
  6. w przypadku gdy proponowaną formą zaliczenia zajęć jako całości jest test będący podstawą do dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu należy podać studentom ilość pytań i uzgodniony z Biurem Organizacji Kształcenia termin przeprowadzenia testu na platformie.
  7. osoby prowadzące zajęcia w określonej dziedzinie pielęgniarstwa są zobowiązane do bieżącego współdziałania z grupą studentów w opanowaniu wiedzy objętej tematyką poszczególnych zajęć w formie konsultacji zdalnej lub poprzez moduły platformy Moddle WSNS.

 §3

 1. Studenci, którzy zgłoszą w odrębnie określonym trybie:
  1. wykonywanie w ramach stosunku pracy,
   lub
  2. wolę podjęcia wykonywania w ramach wolontariatu

w podmiotach leczniczych lub służbach sanitarno-epidemiologicznych czynności  w ramach zadań tych podmiotów  w związku  z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 obejmujących przykładowo:

 • przeprowadzanie wywiadu epidemiologicznego,
 • pomoc w monitorowaniu stanu osób odbywających kwarantannę,
 • uczestniczenie w sprawowaniu opieki nad pacjentami,
 • wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem testów na wirusa SARS-CoV-2.

są zwolnieni od dnia zgłoszenia z uczestniczenia w zajęciach praktycznych, o których mowa  w §2 ust. 1  i 2, w tym zaliczania bloków zajęć określonego w §2 ust. 2 pkt.e.

 1. Wykonywanie przez studentów w podmiotach leczniczych lub służbach sanitarno-epidemiologicznych czynności w ramach zadań tych podmiotów w związku  z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 stanowiąc wsparcie kadr medycznych w walce z epidemią jest jednocześnie kształceniem praktycznym objętym programem studiów kierunku pielęgniarstwo.
 1. Realizowanie przez studentów efektów uczenia się w formie, o której mowa w ust. 1 nie wpływa na przynależność studenta do określonej organizacją kształcenia grupy zajęć praktycznych.
 1. Upoważnia się koordynatorów kształcenia poszczególnych przedmiotów w ramach których prowadzone są zajęcia praktyczne do dookreślenia czynności polegających na uczestniczeniu w sprawowaniu opieki nad pacjentami pożądanych do nabycia umiejętności zbieżnych z efektami uczenia się przedmiotu i podania ich do wiadomości studentów.
 1. Studenci, o których mowa w ust. 1 są zobowiązani do nabycia w ramach samokształcenia wiedzy będącej przedmiotem zajęć praktycznych, w których nie uczestniczą, na podstawie materiałów udostępnionych dla tych zajęć przez nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia praktyczne, jako przygotowanie do zaliczenia przedmiotu w formie zaliczenia na ocenę lub egzaminu.

 §4

 1. Postanowienia dotyczące zajęć praktycznych określone w §2 mają odpowiednie zastosowanie do praktyk zawodowych realizowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w tym do praktyk zawodowych przełożonych z roku akademickiego 2019/2020, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Materiały udostępniane są dla bloku praktyk obejmującego 8 godzin dydaktycznych.
 3. Zaliczenie praktyki może być przeprowadzone na podstawie przygotowanego opisu procesu pielęgnowania lub testu.

 §5

Zobowiązuję Biuro Organizacji Kształcenia do naniesienia odpowiednich korekt w harmonogramie zajęć.

 §6

Decyzja wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2020r.

 

             Dziekan

Wydziału Opieki Zdrowotnej

/-/ dr n. med. Anna Gawęda

_______________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 18/2020

Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej z dnia 5 listopada 2020r.
w sprawie zmiany zasad organizacji kształcenia w semestrze pierwszym (zimowym) roku akademickiego 2020/2021

 

 §1

Uwzględniając postanowienia  rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego którym dopuszczono:

 1. zaliczenie studentom studiów przygotowujących do wykonywania zawodów medycznych, w tym zawodu pielęgniarki zaliczenie części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, (co w przypadku kierunku pielęgniarstwo należy rozumieć na studiach pierwszego stopnia jako zajęcia praktyczne  i praktyki zawodowe oraz ćwiczenia z zakresu podstaw pielęgniarstwa, a na studiach drugiego stopnia jako praktyki zawodowe) na podstawie zaświadczenia podmiotu leczniczego lub służby sanitarno-epidemiologicznej o liczbie godzin i charakterze czynności realizowanych przez studentów w tych jednostkach w ramach ich zadań realizowanych w związku   z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
 1. realizowanie części efektów uczenia się na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, w tym zawodu pielęgniarki przypisanych do zajęć o charakterze praktycznym (co w przypadku kierunku pielęgniarstwo należy rozumieć na studiach pierwszego stopnia jako zajęcia praktyczne  i praktyki zawodowe oraz ćwiczenia z zakresu podstaw pielęgniarstwa, a na studiach drugiego stopnia jako praktyki zawodowe) w formie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, przy czym ich wymiar nie może przekroczyć 20% liczby punktów określonej dla tych zajęć w programie studiów roku na którym kształci się student,

upoważniam

Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej do wprowadzenia zmian w wytycznych dotyczących organizacyjnych zasad prowadzenia  zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo w pierwszym (zimowym) semestrze roku akademickiego 2020/2021 określonych Decyzją nr 7 – 2019/2020 Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej z dnia 3 września 2020r., przy uwzględnieniu zastrzeżenia określonego w §2.

 

 §2

Kierując się uzasadnieniem do w/w rozporządzenia, w którym jako przesłankę  umożliwiającą zaliczenie części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne na podstawie, o której mowa w §1 ust.1, wskazano potrzebę zapewnienia wsparcia przez studentów kierunków przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego podmiotów leczniczych i służb sanitarno-epidemiologicznych w realizowanych przez nie zadaniach w walce z epidemią wirusa SARS-CoV-2. , uczestniczenie przez studentów kierunku pielęgniarstwo w realizacji tych zadań, w tym wykonywanie czynności polegających  np. na:

 • przeprowadzaniu przez telefon wywiadu epidemiologicznego,
 • pomocy w monitorowaniu stanu osób odbywających kwarantannę,
 • uczestniczeniu w sprawowaniu opieki nad pacjentami,
 • wykonywaniu czynności związanych z przeprowadzaniem testów na wirusa SARS-CoV-2,

jako nabycie lub pogłębienie przez nich umiejętności praktycznych, może być podstawą zaliczenia części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, jeżeli te czynności były wykonywane  w ramach dowolnej formy zatrudnienia, w tym wolontariatu w wymiarze godzinowym nie mniejszym niż wymiar zajęć praktycznych lub praktyk do którego to zaliczenie zostanie odniesione.  

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                               Rektor

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, prof. WSNS