Zmiana organizacji zajęc związana z "czerwoną strefą"

Decyzja nr 1 – 2020/2021
Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej z dnia 16 października 2020r.

 w sprawie zmiany szczegółowych wytycznych dotyczących organizacyjnych zasad prowadzenia  zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo   w pierwszym (zimowym) semestrze roku akademickiego 2020/2021 określonych Decyzją Dziekana nr 7 – 2019 - 2020

 

Działając na podstawie Zarządzenia nr 13/2020 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie zasad organizacji kształcenia w semestrze pierwszym (zimowym) roku akademickiego 2020/2021

przy uwzględnieniu:

 • zakwalifikowania miasta Ruda Śląska od dnia 17 października 2020r. w związku z epidemią do tzw. strefy czerwonej
 • rygorów sanitarnych określonych przez Rząd dla strefy czerwonej, o której mowa w ust. 1

wprowadzam do szczegółowych wytycznych dotyczących organizacyjnych zasad prowadzenia  zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo w pierwszym (zimowym) semestrze roku akademickiego 2020/2021, zwane dalej Wytycznymi, następujące zmiany:

§1

 1. Zawieszam do odwołania możliwość prowadzenia seminariów w formie stacjonarnej określoną §1 ust. 2 pkt. 2.9 Wytycznych.
 1. Zawieszam do odwołania prowadzenie ćwiczeń w formie stacjonarnej określoną:
  • 1 ust. 3 pkt. 3.11 Wytycznych na studiach pierwszego stopnia, w tym z zakresu:
   • Anatomia
   • Farmakologia
   • Psychologia
   • Badanie fizykalne
   • Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
   • Podstawy ratownictwa medycznego
  • 1 ust. 3 pkt. 3.12 Wytycznych na studiach drugiego stopnia, w tym z zakresu:
   • Zasady i tryb wystawiana recept
   • Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych
   • Statystyka medyczna
 1. Uznaję ćwiczenia z zakresu Podstaw pielęgniarstwa na studiach pierwszego stopnia jako zajęcia praktyczne i utrzymuję ich prowadzenie w formie stacjonarnej, w tym ćwiczenia wyrównawcze dla studentów III semestru studiów

§2

Dodaje się  do Wytycznych §3a w brzmieniu:

„Nadzór merytoryczny nad jakością kształcenia w formie kształcenia na odległość, w tym:

 1. hospitacji zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym na platformie Zoom,
 2. terminowości i jakości materiałów udostępnianych na platformie Moodle WSNS dla poszczególnych form zajęć, w tym materiałów wspomagających samokształcenie

sprawuje Prodziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej.

§3

Zobowiązuję Biuro Organizacji Kształcenia do naniesienia odpowiednich korekt w harmonogramie zajęć.

§4

Decyzja wchodzi w życie z dniem 17 października 2020r.

 

 

             Dziekan

Wydziału Opieki Zdrowotnej

/-/ dr n. med. Anna Gawęda