Zawieszenie zajęć oraz zmiana organizacji i systemu pracy uczelni

Zarządzenie nr 11/2020

Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
z dnia 22 maja 2020r.
w sprawie
organizacji pracy pracowników Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

 

W związku z przedłużeniem do 30 czerwca 2020r. zawieszenia zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo, studiach podyplomowych oraz realizowanych w ramach kształcenia specjalizacyjnego odbywających się stacjonarnie zarówno w siedzibie uczelni jak i zajęć praktycznych odbywających się w podmiotach leczniczych

 

  §1

 1. Upoważniam osoby pełniące funkcje kierownicze, w tym:
  1. Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej
  2. Kanclerza
  3. Kwestora
 2. do organizacji w okresie od dnia 25 maja 2020r. do dnia 30 czerwca 2020r. pracy związanej z pełnioną funkcją we własnym zakresie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2
 1. Organizacja pracy, o której mowa w ust. 1 musi zabezpieczać wykonywanie obowiązków związanych z funkcją w formie pracy w siedzibie uczelni lub pracy zdalnej.

 §2

 1. Nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące kształcenie zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków w trybie kształcenia zdalnego do dnia 30 czerwca 2020r. zgodnie z harmonogramami zajęć. 
 1. Szczegółowe zasady wykonywania obowiązków dydaktycznych w trybie kształcenia zdalnego, w tym organizacji sesji egzaminacyjnej określa Dziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej stosownymi Komunikatami.

 §3

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi są zobowiązani do wykonywania swoich obowiązków w wymiarze czasu pracy określonym umową w formie stacjonarnej, z zastrzeżeniem postanowień §4.

 §4

 1. Pracownicy zatrudnieni:
  1. w Dziekanacie Wydziału Opieki Zdrowotnej są zobowiązani do organizacji pracy w sposób zabezpieczający dostępność telefoniczną i mailową w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00, a w okresie sesji egzaminacyjnych we wszystkie dni tygodnia.
  2. w Biurze Organizacji Kształcenia – jest zobowiązany do organizacji pracy w formie stacjonarnej lub zdalnej rozłożonej na wszystkie dni tygodnia w sposób zabezpieczający dostępność telefoniczną i mailową.,
  3. w Bibliotece Uczelni - jest zobowiązany do organizacji pracy w sposób umożliwiający zdalne wspieranie studentów, szczególnie osób przygotowujących prace dyplomowe w pozyskiwaniu dostępu do literatury.
 1. Pracownicy obsługi, w tym konserwatorzy i porządkowe są zobowiązani do świadczenia pracy w godzinach od 7:30 do 16:30 zgodnie z harmonogramem pracy.

 §5

Zobowiązuję pracowników wykonujących pracę w siedzibie uczelni

 1. do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego, w tym noszenia masek ochronnych w miejscu pracy przy kontaktach ze stronami i wzajemnego zachowania zalecanego dystansu społecznego.
 1. Zobowiązuję służby wykonujące obowiązki dozoru obiektu do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego, w tym odkażania
  i nie wpuszczania na teren obiektu osób nie będących pracownikami wykonującymi pracę w siedzibie uczelni nie posiadających maski lub innego zabezpieczenia ust i nosa.

 §6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                Rektor

/–/ dr n. med. Dariusz Luboń

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 9/2020

Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
dnia 22 maja 2020r.
w sprawie
przedłużenia zawieszenia zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo, studiach podyplomowych oraz realizowanych w ramach kształcenia specjalizacyjnego.

 

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam, co następuje:

 §1

 1. Przedłużam do dnia 30 czerwca 2020r. zawieszenie zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo, studiach podyplomowych oraz realizowanych w ramach kształcenia specjalizacyjnego odbywających się stacjonarnie zarówno w siedzibie uczelni jak i zajęcia praktyczne odbywające się w podmiotach leczniczych.
 1. Utrzymuję realizację efektów kształcenia/uczenia się, w tym także związanych z zajęciami praktycznymi w formie kształcenia zdalnego, którego zakres, sposób i formy wprowadzane są Komunikatami Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej

 §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       

 

                  Rektor

/–/ dr n. med. Dariusz Luboń

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 8/2020

Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
z dnia 5 maja 2020r.
w sprawie
organizacji pracy pracowników Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

 

W związku z przedłużeniem do 24 maja 2020r. zawieszenia zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo, studiach podyplomowych oraz realizowanych w ramach kształcenia specjalizacyjnego odbywających się stacjonarnie zarówno w siedzibie uczelni jak i zajęć praktycznych odbywających się w podmiotach leczniczych

 

wprowadzam
od dnia 6 maja 2020r. do dnia 24 maja 2020r. zmianę organizacji pracy osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

 §1

 1. Upoważniam osoby pełniące funkcje kierownicze, w tym:
  1. Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej
  2. Kanclerza
  3. Kwestora

  do organizacji pracy związanej z pełnioną funkcją we własnym zakresie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2

 1. Organizacja pracy, o której mowa w ust. 1 musi zabezpieczać wykonywanie obowiązków związanych z funkcją w formie pracy w siedzibie uczelni lub pracy zdalnej.

§2

 1. Nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące kształcenie zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków w trybie kształcenia zdalnego.
 1. Szczegółowe zasady wykonywania obowiązków dydaktycznych w trybie kształcenia zdalnego określa Dziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej stosownymi Komunikatami.

 §3

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi są zobowiązani do wykonywania swoich obowiązków w wymiarze czasu pracy określonym umową w formie określonej niniejszym zarządzeniem.

§4

 1. Pracownicy zatrudnieni w Dziekanacie Wydziału Opieki Zdrowotnej zobowiązani są do świadczenia pracy w formie pracy stacjonarnej.
 1. Organizacja pracy jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 musi zabezpieczać codzienną dostępność telefoniczną i mailową w godzinach od 8:00 do 16:00.

§5

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na jednoosobowych stanowiskach pracy:

 1. w Biurze Rektora – jest zobowiązany do świadczenia pracy w trybie stacjonarnym,
 2. w Biurze Organizacji Kształcenia – jest zobowiązany do świadczenia pracy w trybie stacjonarnym lub za zgodą kanclerza w trybie zdalnym.
 3. w Biurze Kadr i Płac - jest zobowiązany do świadczenia pracy w trybie zdalnym lub na wniosek Kanclerza w trybie stacjonarnym,
 4. w Bibliotece Uczelni - jest zobowiązany do świadczenia pracy w trybie stacjonarnym poprzez zdalne wspieranie studentów, szczególnie osób przygotowujących prace dyplomowe w pozyskiwaniu dostępu do literatury,
 5. Informatyka - jest zobowiązany do świadczenia pracy w trybie zdalnym lub na wniosek:
  • Kanclerza
  • Kwestora
  • Pracownika Biura Organizacji Dydaktyki

  w trybie stacjonarnym.

§6

 1. Pracownicy obsługi, w tym konserwatorzy i porządkowe są zobowiązani do świadczenia pracy w trybie stacjonarnym w godzinach od 7:30 do 16:30 zgodnie z harmonogramem pracy.
 1. Upoważniam Administratora Obiektów Uczelni do wyznaczania pracownikom, o których mowa w ust. 1 bieżących zadań.

§7

 1. Zobowiązuję pracowników wykonujących pracę w siedzibie uczelni do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego, w tym noszenia masek ochronnych w miejscu pracy przy kontaktach ze stronami i wzajemnego zachowania zalecanego dystansu społecznego.
 1. Zobowiązuję służby wykonujące obowiązki dozoru obiektu do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego, w tym odkażania i nie wpuszczania na teren obiektu osób nie będących pracownikami wykonującymi pracę w siedzibie uczelni nie posiadających maski lub innego zabezpieczenia ust i nosa.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                Rektor

/–/ dr n. med. Dariusz Luboń

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 Zarządzenie nr 7/2020

Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
z dnia 24 kwietnia 2020r.
w sprawie
przedłużenia zawieszenia zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo, studiach podyplomowych oraz realizowanych w ramach kształcenia specjalizacyjnego.

 

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.741) , zarządzam, co następuje:

§1

 1. Przedłużam do dnia 24 maja 2020r. zawieszenie zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo, studiach podyplomowych oraz realizowanych w ramach kształcenia specjalizacyjnego odbywających się stacjonarnie zarówno w siedzibie uczelni jak i zajęcia praktyczne odbywające się w podmiotach leczniczych.
 1. Utrzymuję realizację efektów kształcenia/uczenia się w formie kształcenia zdalnego, którego zakres, sposób i formy wprowadzane są Komunikatami Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej.

§2

Przedłużam do dnia 30 kwietnia 2020r.  zmianę organizacji pracy pracowników Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej określoną Zarządzeniem nr 4/2020 Rektora z dnia 1 kwietnia 2020r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                  Rektor

/–/ dr n. med. Dariusz Luboń

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 5/2020

Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
z dnia 10 kwietnia 2020r.
w sprawie
przedłużenia zawieszenia zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo, studiach podyplomowych oraz realizowanych w ramach kształcenia specjalizacyjnego.

 

Działając na podstawie decyzji kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Nauki, zarządzam, co następuje:

§1

 1. Przedłużam do dnia 26 kwietnia 2020r. zawieszenie zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo, studiach podyplomowych oraz realizowanych w ramach kształcenia specjalizacyjnego odbywających się stacjonarnie zarówno w siedzibie uczelni jak i zajęcia praktyczne odbywające się w podmiotach leczniczych.
 1. Utrzymuję realizację efektów kształcenia/uczenia się w formie kształcenia zdalnego, którego zakres, sposób i formy wprowadzane są Komunikatami Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej.

 §2

W związku z postanowieniami §1 zalecam daleko idące ograniczenie bezpośredniego kontaktu studentów i słuchaczy z Dziekanatem, Kwesturą i Biblioteką Uczelni.

 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                  Rektor

/–/ dr n. med. Dariusz Luboń

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 4/2020

Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
z dnia 1 kwietnia 2020r.
w sprawie
organizacji pracy pracowników Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej w okresie

 

Działając na podstawie:

 • 23 ust.2 pkt.2
 • 50 ust.1

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) w powiązaniu z przepisami:

 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018r.
  w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (U. 2018 poz. 2090),
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020r.
  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19
  (Dz.U. 2020, poz. 511),
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 566)

 

wprowadzam
od dnia 2 kwietnia 2020r. do dnia 12 kwietnia 2020r. zmianę organizacji pracy pracowników Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

 

§1

 1. Upoważniam osoby pełniące funkcje kierownicze, w tym:
  • Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej
  • Kanclerza
  • Kwestora
 2. do organizacji pracy związanej z pełnioną funkcją we własnym zakresie, z zastrzeżeniem postanowień ust.
 1. Organizacja pracy, o której mowa w ust. 1 musi zabezpieczać wykonywanie obowiązków związanych z funkcją w formie pracy w siedzibie uczelni lub pracy zdalnej.

§2

 1. Nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące kształcenie zobowiązani
  są do wykonywania swoich obowiązków w trybie kształcenia zdalnego.
 1. Szczegółowe zasady wykonywania obowiązków dydaktycznych w trybie kształcenia zdalnego określa Dziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej stosownymi Komunikatami.
 1. Zobowiązuję Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej do bieżącego monitorowania wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 2, w tym poprzez pozyskiwanie informacji zwrotnej od studentów dotyczącej udostępnianych materiałów.
 1. Stwierdzone nie wykonywanie obowiązków może stanowić podstawę zmiany warunków zatrudnienia.

§3

 1. Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi zatrudnieni w Dziekanacie Wydziału Opieki Zdrowotnej zobowiązani są do świadczenia pracy w formie pracy zdalnej lub wykorzystania w tym czasie urlopu zaległego lub bieżącego naliczonego do m-ca kwietnia,
  z zastrzeżeniem ust. 2.
 1. Organizacja pracy jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 musi zabezpieczać codzienną pracę stacjonarną 1 pracownika w godzinach od 9:00 do 15:00.
 1. W przypadku braku możliwości wykonywania swoich obowiązków w formie pracy zdalnej, pracownicy, o których mowa w ust. 1 w dniach nie będącymi pracą, o której mowa w ust. 2 są zobowiązani do wykorzystania w tych dniach urlopu zaległego lub bieżącego naliczonego do m-ca kwietnia.

§4

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na jednoosobowych stanowiskach pracy:

 1. w Biurze Rektora – jest zobowiązany do świadczenia pracy w trybie stacjonarnym, a zakres pracy określi Kanclerz,
 1. w Biurze Organizacji Dydaktyki – jest zobowiązany jest do świadczenia pracy
  w trybie zdalnym lub na wniosek Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej i Kanclerza w trybie stacjonarnym,
 1. w Biurze Kadr i Płac - jest zobowiązany do świadczenia pracy w trybie zdalnym lub na wniosek Kanclerza w trybie stacjonarnym,
 1. w Bibliotece Uczelni -  zobowiązany jest do świadczenia pracy w trybie zdalnym poprzez wspieranie studentów, szczególnie osób przygotowujących prace dyplomowe w pozyskiwaniu dostępu do literatury,
 1. Informatyka - jest zobowiązany do świadczenia pracy w trybie zdalnym lub na wniosek:
  • Kanclerza
  • Kwestora
  • Pracownika Biura Organizacji Dydaktyki
  w trybie stacjonarnym.

§5

 1. Pracownicy obsługi, w tym konserwatorzy i porządkowe wykonują swoje obowiązki stacjonarnie na 1 osobowych stanowiskach pracy w godzinach od 8:00 do 15:30.
 1. W dniach nie świadczenia pracy pracownicy, o których mowa w ust. 1 są zobowiązani
  do wykorzystania urlopu zaległego lub bieżącego naliczonego do miesiąca kwietnia 2020r.
 1. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 są zobowiązani do codziennej dezynfekcji użytkowanych pomieszczeń.

§6

W związku z wprowadzonym ograniczeniem przyjmowania stron wprowadzam obowiązek prowadzenia rozmowy z przyjmowaną stroną na stanowisku w holu z zachowaniem zalecanej odległości i z użyciem maseczki.

§7

 1. Kształcenie zdalne prowadzone przez nauczycieli akademickich jest pracą równoważną
  z wykonywaniem obowiązków nauczyciela akademickiego.
 1. Praca zdalna pracowników nie będących nauczycielami akademickimi i wymiar godzinowy pracy stacjonarnej tych pracowników jest równoważny z obowiązkami pracowniczymi tej grupy zawodowej.
 1. Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi, którym nie można udzielić na dni nie świadczenia pracy urlopu wypoczynkowego zaległego lub bieżącego muszą na dni nie świadczenia pracy pozostawać na urlopie bezpłatnym.
 1. Zobowiązuję Biuro Kadr i Płac do prowadzenia od dnia 2 kwietnia 2020r. do odwołania imiennych list obecności wskazujących na formę pracy lub rodzaj usprawiedliwionej nieobecności (PS- praca stacjonarna, PZ- praca zdalna, UWZ – urlop wypoczynkowy zaległy, UWB – urlop wypoczynkowy bieżący, UB – urlop bezpłatny).

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                 Rektor

/–/ dr n. med. Dariusz Luboń

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 3/2020

Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
z dnia 23 marca 2020r.
w sprawie
przedłużenia zawieszenia zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo, studiach podyplomowych oraz  realizowanych w ramach kształcenia specjalizacyjnego.

 

Działając na podstawie decyzji kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Nauki,  zarządzam, co następuje:     

§1

 1. Przedłużam do dnia 10 kwietnia 2020r. zawieszenie zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo, studiach podyplomowych oraz realizowanych w ramach kształcenia specjalizacyjnego odbywających się zarówno w siedzibie uczelni jak i zajęcia praktyczne odbywające się  w podmiotach leczniczych.
 1. Utrzymuję realizację efektów kształcenia/uczenia się w formie kształcenia zdalnego, którego zakres, sposób i formy wprowadzane są Komunikatami Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej.

§2

W związku z postanowieniami §1 zalecam daleko idące ograniczenie bezpośredniego kontaktu studentów i słuchaczy z Dziekanatem, Kwesturą i Biblioteką Uczelni.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                 Rektor

/–/ dr n. med. Dariusz Luboń

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 2/2020

Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskie
z dnia 16 marca 2020r.
w sprawie
zmian w organizacji i systemie pracy uczelni

 

Działając na podstawie §10 ust. 2 pkt. 2 i 5 w związku z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 374) zarządzam, co następuje:

W celu przeciwdziałania COVID-19 i jego rozpowszechniania w okresie zawieszenia zajęć:

§1

 1. Polecam pracownikom uczelni zatrudnionym w grupie nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących kształcenie - wykonywanie swojej pracy określonej umową o pracę lub umową - zlecenie - w formie pracy zdalnej.
 1. Upoważniam Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej do określenia form i zakresu pracy, o której mowa w ust. 1.

§2

Przekształcam formę pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zobowiązanych do sprawowania opieki nad dziećmi do lat 8 w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych na pracę zdalną.

§3

 1. Zmieniam godziny:
  • urzędowania struktur administracyjnych uczelni w dni robocze na godziny od godz. 9:00 do godz. 15:00
  • pracy struktur obsługi w dni robocze na godziny od 8:00 do godz. 15:30.
 1. Zmieniam godziny przyjmowania interesantów przez Dziekanat Wydziału Opieki Zdrowotnej i Kwesturę na godziny od godz. 10:00 do godz. 14:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailem.
 1. Zawieszam urzędowanie w dni określone harmonogramem zajęć, jako dni sesji dydaktycznych w dniach:
  • 20-21 marca 2020r.
  • 27-28 marca 2020r.

§4

Zobowiązuję wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie uczelni do bezwzględnego przestrzegania zasad higieny obowiązujących w okresie epidemii.

 

                 Rektor

/-/ dr n. med. Dariusz Luboń

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 1/2020

Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
z dnia 11 marca 2020r.

w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo, studiach
podyplomowych oraz realizowanych w ramach kształcenia specjalizacyjnego.


Działając na podstawie:
- art. 23 ust.2 pkt.2
- art. 50 ust.1

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) w powiązaniu
z przepisami:

 • ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374),
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. 2018 poz. 2090)

zarządzam, co następuje:
§1


Uwzględniając:

 • zalecenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • miejsca realizacji dużej części zajęć dydaktycznych jakimi są podmioty lecznicze wprowadzające ograniczenia dostępu dla osób nie będących pracownikami tych podmiotów,
 • znaczne rozproszenie miejsc zamieszkania studentów kierunku pielęgniarstwo, w tym także z obszarów na których wystąpiły potwierdzone przypadki COVID-19,
 • miejsca pracy znacznej liczby studentów kierunku pielęgniarstwo i nauczycieli akademickich jakimi są podmioty lecznicze,

z dniem 12 marca 2020r. do 29 marca 2020r. zawieszam wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywające się zarówno w siedzibie uczelni jak i zajęcia praktyczne odbywające się w podmiotach leczniczych.

§2

Sposób zaliczenia zawieszonych zajęć dydaktycznych określonych harmonogramami zajęć w okresie zawieszenia określony zostanie odrębnymi komunikatami Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej.

§3

W związku z postanowieniami §1 zalecam daleko idące ograniczenie bezpośredniego kontaktu studentów i słuchaczy z Dziekanatem, Kwesturą i Biblioteką Uczelni.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor

/–/ dr n. med. Dariusz Luboń