Zawieszenie zajęć oraz zmiana organizacji i systemu pracy uczelni

Zarządzenie nr 3/2020

Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
z dnia 23 marca 2020r.
w sprawie
przedłużenia zawieszenia zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo, studiach podyplomowych oraz  realizowanych w ramach kształcenia specjalizacyjnego.

 

Działając na podstawie decyzji kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Nauki,  zarządzam, co następuje:     

§1

 1. Przedłużam do dnia 10 kwietnia 2020r. zawieszenie zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo, studiach podyplomowych oraz realizowanych w ramach kształcenia specjalizacyjnego odbywających się zarówno w siedzibie uczelni jak i zajęcia praktyczne odbywające się  w podmiotach leczniczych.
 1. Utrzymuję realizację efektów kształcenia/uczenia się w formie kształcenia zdalnego, którego zakres, sposób i formy wprowadzane są Komunikatami Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej.

§2

W związku z postanowieniami §1 zalecam daleko idące ograniczenie bezpośredniego kontaktu studentów i słuchaczy z Dziekanatem, Kwesturą i Biblioteką Uczelni.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                 Rektor

/–/ dr n. med. Dariusz Luboń

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 2/2020

Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskie
z dnia 16 marca 2020r.
w sprawie
zmian w organizacji i systemie pracy uczelni

 

Działając na podstawie §10 ust. 2 pkt. 2 i 5 w związku z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 374) zarządzam, co następuje:

W celu przeciwdziałania COVID-19 i jego rozpowszechniania w okresie zawieszenia zajęć:

§1

 1. Polecam pracownikom uczelni zatrudnionym w grupie nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących kształcenie - wykonywanie swojej pracy określonej umową o pracę lub umową - zlecenie - w formie pracy zdalnej.
 1. Upoważniam Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej do określenia form i zakresu pracy, o której mowa w ust. 1.

§2

Przekształcam formę pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zobowiązanych do sprawowania opieki nad dziećmi do lat 8 w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych na pracę zdalną.

§3

 1. Zmieniam godziny:
  • urzędowania struktur administracyjnych uczelni w dni robocze na godziny od godz. 9:00 do godz. 15:00
  • pracy struktur obsługi w dni robocze na godziny od 8:00 do godz. 15:30.
 1. Zmieniam godziny przyjmowania interesantów przez Dziekanat Wydziału Opieki Zdrowotnej i Kwesturę na godziny od godz. 10:00 do godz. 14:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailem.
 1. Zawieszam urzędowanie w dni określone harmonogramem zajęć, jako dni sesji dydaktycznych w dniach:
  • 20-21 marca 2020r.
  • 27-28 marca 2020r.

§4

Zobowiązuję wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie uczelni do bezwzględnego przestrzegania zasad higieny obowiązujących w okresie epidemii.

 

                 Rektor

/-/ dr n. med. Dariusz Luboń

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 1/2020

Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
z dnia 11 marca 2020r.

w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo, studiach
podyplomowych oraz realizowanych w ramach kształcenia specjalizacyjnego.


Działając na podstawie:
- art. 23 ust.2 pkt.2
- art. 50 ust.1

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) w powiązaniu
z przepisami:

 • ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374),
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. 2018 poz. 2090)

zarządzam, co następuje:
§1


Uwzględniając:

 • zalecenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • miejsca realizacji dużej części zajęć dydaktycznych jakimi są podmioty lecznicze wprowadzające ograniczenia dostępu dla osób nie będących pracownikami tych podmiotów,
 • znaczne rozproszenie miejsc zamieszkania studentów kierunku pielęgniarstwo, w tym także z obszarów na których wystąpiły potwierdzone przypadki COVID-19,
 • miejsca pracy znacznej liczby studentów kierunku pielęgniarstwo i nauczycieli akademickich jakimi są podmioty lecznicze,

z dniem 12 marca 2020r. do 29 marca 2020r. zawieszam wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywające się zarówno w siedzibie uczelni jak i zajęcia praktyczne odbywające się w podmiotach leczniczych.

§2

Sposób zaliczenia zawieszonych zajęć dydaktycznych określonych harmonogramami zajęć w okresie zawieszenia określony zostanie odrębnymi komunikatami Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej.

§3

W związku z postanowieniami §1 zalecam daleko idące ograniczenie bezpośredniego kontaktu studentów i słuchaczy z Dziekanatem, Kwesturą i Biblioteką Uczelni.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor

/–/ dr n. med. Dariusz Luboń