Sesja egzaminacyjna i egzaminy dyplomowe

Komunikat nr 8
Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej WSNS w Rudzie Śląskiej
z dnia 16 czerwca 2020r.

 

W nawiązaniu do Decyzji:

 • nr 4-2019/2020 z dnia 9 czerwca 2020r. w sprawie form zaliczenia zajęć/przedmiotów w ramach sesji egzaminacyjnej semestru letniego roku akademickiego 2019/2020
 • nr 5-2019/2020 z dnia 16 czerwca 2020r. w sprawie zmiany form zaliczenia zajęć/przedmiotów w ramach sesji egzaminacyjnej semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 określonych Decyzją nr 4 -2019/2020 z dnia 9 czerwca 2020r.

uprzejmie informuję, że:

 1. Zaliczenia zajęć/ przedmiotów w formie zdalnych egzaminów/zaliczeń testowych przeprowadzane zostaną w termiach określonych załącznikami.
 2. Podane w załącznikach godziny są godzinami dostępu do testu.
 3. Z chwilą przystąpienia do testu czas na jego rozwiązanie i wysłanie wynosi 30 minut.
 4. Po czasie określonym w pkt.3 dostęp do testu zostaje zablokowany, a test zostaje wysłany automatycznie bez względu na ilość udzielonych odpowiedzi.
 5. Po zakończeniu dostępu do testu, o którym mowa w pkt. 2 student ma możliwość sprawdzenia poprawności swoich odpowiedzi.
 6. Od dnia 29 czerwca 2020r. do dnia 3 lipca 2020r. dostępny będzie na Platformie Moodle WSNS próbny test mający na celu:
  • nabycie umiejętności logowania na platformę
  • sprawdzenie prawidłowości podpięcia na platformie adresów mailowych studentów do właściwych grup (roczników i poziomów kształcenia)
  • nabycie umiejętności rozwiazywania testu oraz jego wysyłania

Logowanie na platformę:

 • strona www uczelni – folder: Kształcenie na odległość
 • Platforma Moodle – logowanie
 • Login: numer albumu

 

               Dziekan

Wydziału Opieki Zdrowotnej

/-/ dr n. med. Anna Gawęda

 

Załączniki:

 

 1. Harmonogram sesji dla studiów pierwszego stopnia
 2. Harmonogram sesji dla studiów drugiego stopnia
 3. Harmonogram sesji dla studiów zawodowych

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Decyzja nr 5 – 2019/2020
Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej z dnia 16 czerwca 2020r.


w sprawie zmiany form zaliczenia zajęć/przedmiotów w ramach sesji egzaminacyjnej semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 określonych Decyzją nr 4 – 2019/2020 z dnia 9 czerwca 2020r.

 

Działając na podstawie § 2 Zarządzenia nr 12/2020 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych z dnia 1 czerwca 2020r. w sprawie zasad i form weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz zasad i form przeprowadzania egzaminu dyplomowego w sesji letniej roku akademickiego 2019/2020

 

postanawiam , co następuje:

§1

 Zmieniam formy zaliczenia zajęć / przedmiotów , w ramach sesji egzaminacyjnej semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 dla studiów:

 1. pierwszego stopnia określone załącznikiem nr 1 z przedmiotu:
  • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo- ginekologiczne z zaliczenia w formie ustnej na zaliczenie na podstawie przygotowanych prac
 2. drugiego stopnia określone załącznikiem nr 2 z przedmiotu:
  • Cukrzyca z zaliczenia w formie ustnej na zaliczenie na podstawie przygotowanych prac
 3. zawodowych określone załącznikiem nr 3 z przedmiotu:
  • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo- ginekologiczne z zaliczenia w formie ustnej na zaliczenie na podstawie przygotowanych prac

 

             Dziekan

Wydziału Opieki Zdrowotnej

/-/ dr n. med. Anna Gawęda

 

Załączniki:

 1. Formy zaliczenia zajęć/przedmiotów dla studiów pierwszego stopnia - załącznik nr 1
 2. Formy zaliczenia zajęć/przedmiotów dla studiów drugiego stopnia – załącznik nr 2
 3. Formy zaliczenia zajęć/przedmiotów dla studiów zawodowych - załącznik nr 3

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Decyzja nr 4 – 2019/2020
Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej z dnia 9 czerwca 2020r.

w sprawie
form zaliczenia zajęć/przedmiotów w ramach sesji egzaminacyjnej semestru letniego roku akademickiego 2019/2020

 

Działając na podstawie § 2 Zarządzenia nr 12/2020 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych z dnia 1 czerwca 2020r. w sprawie zasad i form weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz zasad i form przeprowadzania egzaminu dyplomowego w sesji letniej roku akademickiego 2019/2020

 

postanawiam , co następuje:

§1

Ustalam formy zaliczenia zajęć / przedmiotów , w ramach sesji egzaminacyjnej semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 dla studiów:

 1. pierwszego stopnia określone załącznikiem nr 1,
 2. drugiego stopnia określone załącznikiem nr 2 ,
 3. zawodowych określone załącznikiem nr 3.

 

             Dziekan

Wydziału Opieki Zdrowotnej

/-/ dr n. med. Anna Gawęda

 

Załączniki:

 1. Formy zaliczenia zajęć/przedmiotów dla studiów pierwszego stopnia - załącznik nr 1
 2. Formy zaliczenia zajęć/przedmiotów dla studiów drugiego stopnia – załącznik nr 2
 3. Formy zaliczenia zajęć/przedmiotów dla studiów zawodowych - załącznik nr 3