Organizacja kształcenia w semestrze letnim

Zarządzenie nr 3/2021
Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
z dnia 1 marca 2021r
.
w sprawie zasad organizacji kształcenia w semestrze drugim (letnim)
roku akademickiego 2020/2021

 

Działając na podstawie §10 ust.2 pkt. 2 Statutu Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej w związku z §1 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021r., poz. 363), zwanego dalej rozporządzeniem, zarządzam, co następuje:

 §1.

 1. Uwzględniając postanowienia §1 ust. 1 rozporządzenia wprowadzam obligatoryjnie do organizacji kształcenia w semestrze drugim (letnim) roku akademickiego możliwość prowadzenia kształcenia w trybie kształcenia na odległość w odniesieniu do wszystkich form zajęć, z wyłączeniem zajęć praktycznych na studiach pierwszego stopnia niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana w programie studiów.
 1. Upoważniam Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej do określenia:
  1. na podstawie §1 ust. 2 rozporządzenia zajęć, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość,
  2. szczegółowych wytycznych dotyczących organizacyjnych zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo w drugim (letnim) semestrze roku akademickiego 2020/2021, w tym:
   1. zasad prowadzenia kształcenia w odniesieniu do wszystkich form kształcenia przewidzianych programami studiów pierwszego i drugiego stopnia, w tym także zajęć, o których mowa w pkt.1,
   2. zasad organizacji innych form współdziałania nauczycieli akademickich lub osób prowadzących zajęcia oraz studentów,
   3. wymogów sanitarno – epidemiologicznych uczestnictwa w zajęciach w formie stacjonarnej prowadzonych w siedzibie uczelni.

§2.

 1. Traci moc zarządzenie nr 2/2021 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie zasad organizacji kształcenia w semestrze drugim (letnim) roku akademickiego 2020/2021.
 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                       Rektor

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, prof. WSNS

 

_________________________________________________________________________________

 

Decyzja nr 2/2021
Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej z dnia 2 marca 2021r.

w sprawie szczegółowych wytycznych dotyczących organizacyjnych zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo w drugim (letnim) semestrze roku akademickiego 2020/2021.

 §1

Działając na podstawie §1 ust. 2 Zarządzenia nr 3/2021 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej z dnia 1 marca 2021r. w sprawie zasad organizacji kształcenia w semestrze drugim (letnim) roku akademickiego 2020/2021

wprowadzam:

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacyjnych zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo w drugim (letnim) semestrze roku akademickiego 2020/2021, zwane dalej Wytycznymi w brzmieniu stanowiącym załącznik.

 §2

Zobowiązuję Biuro Organizacji Kształcenia do uwzględnienia w harmonogramie zajęć na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 organizacji zajęć określonej Wytycznymi.

§3

Traci moc Decyzja nr 1/2021 Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie szczegółowych wytycznych dotyczących organizacyjnych zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo w drugim (letnim) semestrze roku akademickiego 2020/2021.

 

 

             Dziekan

Wydziału Opieki Zdrowotnej

  dr n. med. Anna Gawęda

 

 

 

Załącznik
do Decyzji nr 2/2021

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacyjnych zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo w drugim (letnim) semestrze roku akademickiego 2020/2021.

§1

Zasady organizacji zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz studentów

 

 1. Wykłady:
  1. Wykłady jako forma kształcenia prowadzone są w trybie kształcenia na odległość jako wykład wideo przy wykorzystaniu platformy Zoom.
  2. Wykłady mogą być prowadzone za zgodą Dziekana przy wykorzystaniu platformy Moodle Wydziału Opieki Zdrowotnej poprzez udostępnienie na Platformie zapisu wideo wykładu.
  3. Wykłady, o których mowa w pkt. 1 i 2 prowadzone są w czasie rzeczywistym zgodnym z harmonogramem zajęć (planem zajęć) i określonym nim wymiarem czasowym.
  4. Nauczyciel akademicki prowadzący wykład może po porozumieniu z grupą ustalić inny czas rzeczywisty prowadzenia wykładu, niż wynika to z harmonogramu zajęć.
  5. Prowadzenie wykładu, o którym mowa w pkt. 4 wymaga zgłoszenia mailem nowego terminu i godzin wykładu do Biura Organizacji Kształcenia: dydaktyka@wsnsrs.edu.pl
  6. Harmonogram zajęć (Plan zajęć) zawiera informację o platformie prowadzenia wykładu.
 1. Seminaria:
  1. Seminaria jako forma kształcenia prowadzone są w trybie kształcenia na odległość przy wykorzystaniu platformy Zoom w czasie rzeczywistym.
  2. Nauczyciel akademicki prowadzący seminarium może po porozumieniu z grupą ustalić inny czas rzeczywisty prowadzenia seminarium, niż wynika to z harmonogramu zajęć.
  3. Prowadzenie seminarium, o którym mowa w pkt. 2 wymaga zgłoszenia mailem nowego terminu i godzin seminarium do Biura Organizacji Kształcenia: dydaktyka@wsnsrs.edu.pl
  4. Nauczyciel akademicki prowadzący seminarium, jest zobowiązany do przygotowania i udostępnienia studentom materiałów umożliwiających aktywne uczestnictwo w zajęciach, z zastrzeżeniem pkt.5.
  5. Materiały, o których mowa muszą zostać udostępnione z wyprzedzeniem, co najmniej 24 godzin za pośrednictwem platformy Moodle WSNS.
 1. Ćwiczenia:
  1. Ćwiczenia jako forma kształcenia prowadzone są w trybie kształcenia na odległość przy wykorzystaniu platformy Moodle WSNS, z zastrzeżeniem pkt. 2.  
  2. Ćwiczenia z przedmiotów:
   1. Podstawy pielęgniarstwa,
   2. Promocja zdrowia,
   3. na studiach pierwszego stopnia
   4. Uzależnienia behawioralne na studiach drugiego stopnia
  3. prowadzone są jako zajęcia stacjonarne w siedzibie uczelni zgodnie z harmonogramem zajęć.
  4. Ćwiczenia, o których mowa w pkt. 2 prowadzone są w grupach umożliwiających zachowanie na sali rygorów dystansu społecznego.
 1. Zajęcia praktyczne
  1. Zajęcia praktyczne jako forma kształcenia na studiach pierwszego stopnia realizowane są w trybie stacjonarnym przy zachowaniu rygorów sanitarnych obowiązujących w podmiocie leczniczym w którym realizowane są zajęcia praktyczne, z zastrzeżeniem ust. 4.
  2. W zajęciach praktycznych jednoczasowo mogą uczestniczyć na oddziale szpitalnym prowadzenia zajęć maksymalnie 2 grupy zajęć praktycznych.
  3. Realizacja zajęć praktycznych prowadzona jest w blokach 8 godzin dydaktycznych.
  4. Zajęcia praktyczne z przedmiotu Promocja zdrowia na studiach pierwszego stopnia prowadzone są w trybie kształcenia na odległość przy wykorzystaniu platformy Moodle WSNS,

 §2

 1. Do zajęć prowadzonych w trybie kształcenia na odległość ma odpowiednie zastosowanie Procedura Hospitacji Zajęć.
 2. Przez działanie związane z bezpośrednią obserwacją realizacji zajęć dydaktycznych w celu ich analizy, oceny, sformułowania wniosków inspirujących do coraz lepszej pracy mającej służyć poprawie jakości kształcenia rozumie się dla zajęć:
  1. prowadzonych w trybie kształcenia na odległość na platformie Zoom prawo podłączenia się do zajęć osoby uprawnionej do hospitacji zajęć,
  2. prowadzonych w trybie kształcenia na odległość na platformie Moodle prawo podłączenia się osoby uprawnionej do hospitacji zajęć do udostępnionych materiałów.

 §3

Zasady organizacji innych form współdziałania nauczycieli akademickich lub osób prowadzących zajęcia oraz studentów

 1. Samokształcenie:
  1. Koordynatorzy zajęć/przedmiotów są zobowiązani do przygotowania i udostępnienia studentom materiałów umożliwiających opanowanie przez nich wiedzy i umiejętności przewidzianych do nabycia w formie samokształcenia sylabusem przedmiotu.
  2. Materiały, o których mowa w pkt. 1 mogą być udostępniane przy wykorzystaniu platformy Moodle Wydziału Opieki Zdrowotnej.
 1. Konsultacje:
  1. Zalecaną formą organizacji konsultacji jest forma konsultacji na odległość poprzez platformy dostępne do prowadzenia zajęć.
  2. Konsultacje, o których mowa w pkt.1 prowadzone są w dniach i godzinach konsultacji określonych przez koordynatora zajęć / przedmiotu dla poszczególnych nauczycieli akademickich i osób prowadzących kształcenie.
  3. Dopuszczalną formą organizacji konsultacji jest forma konsultacji stacjonarnych, w tym szczególnie w zakresie konsultacji związanych z przygotowywaniem prac dyplomowych przy zachowaniu rygorów dystansu społecznego, a w szczególności:
   1. wymogu posiadania przez strony konsultacji maseczek ochronnych,
   2. prowadzenia konsultacji dla 1 studenta,
   3. uzgodnienia telefonicznego lub mailowego daty, godziny i miejsca konsultacji.

 §4

Kierując się wymogami sanitarno-epidemiologicznymi zawieszam zajęcia z wychowania fizycznego dla II roku studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

§5

Wymogi sanitarno – epidemiologiczne uczestnictwa w zajęciach w formie stacjonarnej prowadzonych w siedzibie uczelni

 1. Uczestniczenie w zajęciach stacjonarnych w siedzibie uczelni wymaga przestrzegania ogólnie obowiązujących w zamkniętej przestrzeni publicznej rygorów sanitarnych obejmujących:
  1. dezynfekcję rąk przy wejściu do uczelni,
  2. zachowanie dystansu społecznego w trakcie przerw w zajęciach,
  3. oraz
  4. posiadanie i zakładanie maseczek ochronnych poza salami zajęć,
  5. dezynfekowanie rąk przy każdorazowym wejściu na salę dydaktyczną w dostępnych na terenie uczelni bezdotykowych dozownikach płynu do dezynfekcji rąk.
 1. Zalecaną formą załatwiania spraw administracyjnych w Dziekanacie lub Kwesturze jest forma:
  1. telefoniczna,
  2. mailowa,
  3. pisemna, którą należy prowadzić za pośrednictwem skrzynki podawczej.
 1. Załatwianie osobiste spraw może być prowadzone przy zachowaniu ogólnie obowiązujących w zamkniętej przestrzeni publicznej rygorów dystansu społecznego i informacji zawartych w ogłoszeniach na tablicach informacyjnych i na drzwiach pomieszczeń administracyjnych.
 2. Zawiesza się do odwołania możliwość wnoszenia opłat czesnego w kasie Dziekanatu.
 3. Upoważnia się nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia do sprawowania bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przez studentów rygorów sanitarnych, o których mowa w ust. 1 oraz wykonywania przez pracowników, o których mowa w ust. 7 obowiązków określonych w ust. 7.
 4. Osoby prowadzące zajęcia stacjonarne są upoważnione do wprowadzenia na swoich zajęciach dodatkowych rygorów sanitarnych.
 5. Zobowiązuje się pracowników gospodarczych pełniących dyżury w dni zajęć do:
  1. wietrzenia sal dydaktycznych po każdej grupie studenckiej,
  2. przeprowadzania po każdej grupie studentów dezynfekcji powierzchni poziomych (stolików) oraz używanego na zajęciach sprzętu i aparatury, z którym student ma bezpośredni kontakt w trakcie zajęć,
  3. bieżącego uzupełniania płynów dezynfekujących.

 §6

Działalność bufetu

 1. Termin i forma wznowienia działalności bufetu uzależniona jest od decyzji właściwych służb sanitarno-epidemiologicznych.
 2. W związku z postanowieniami ust.1 studenci proszeni są o zaopatrzenie się na czas zajęć w dostęp do własnego napoju.