Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Decyzja nr 7 – 2019/2020
Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej z dnia 3 września 2020r.
w sprawie szczegółowych wytycznych dotyczących organizacyjnych zasad prowadzenia  zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo w pierwszym (zimowym) semestrze roku akademickiego 2020/2021.

 

Działając na podstawie Zarządzenie nr 13/2020 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie zasad organizacji kształcenia w semestrze pierwszym (zimowym) roku akademickiego 2020/2021

przy uwzględnieniu: 

 • Rekomendacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla władz uczelni z dnia 2 września 2020r. w sprawie organizacji kształcenia w nowym roku akademickim,
 • Rekomendacji określonych Środowiskowymi wytycznymi w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni z dnia 18 maja 2020r. wydanymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w części dotyczącej nauczania praktycznego w zawodach medycznych w okresie epidemii, zwanych dalej Środowiskowymi wytycznymi,

stanowiących, że:  uzyskanie „pełnego” bezpieczeństwa zajęć praktycznych będzie możliwe po uznaniu przez WHO pandemii COVID-19 za wygasłą,  mając na uwadze bezpieczeństwo studentów, nauczycieli akademickich i innych pracowników oraz pacjentów wprowadzam

§1

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacyjnych zasad prowadzenia  zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo w pierwszym (zimowym) semestrze roku akademickiego 2020/2021.

w brzmieniu stanowiącym załącznik.

§2

 1. Organizacja zajęć określona Wytycznymi, o których mowa w §1 poprzedzona zostaje zajęciami organizacyjnymi video organizowanymi dla poszczególnych semestrów i poziomów studiów.
 2. Udział w zajęciach, o których mowa w ust. 1 jest obowiązkowy.

 

 

             Dziekan

Wydziału Opieki Zdrowotnej

/-/ dr n. med. Anna Gawęda

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Załącznik
do Decyzji nr 7 – 2019/2020

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacyjnych zasad prowadzenia  zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo w pierwszym (zimowym) semestrze roku akademickiego 2020/2021.

§1

Zasady organizacji zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz studentów

 

 1. Wykłady
  • Wykłady jako forma kształcenia prowadzone są w trybie kształcenia na odległość jako wykład wideo przy wykorzystaniu platformy Zoom.
  • Wykłady mogą być prowadzone za zgodą Dziekana przy wykorzystaniu platformy Moodle Wydziału Opieki Zdrowotnej poprzez udostępnienie na Platformie zapisu video wykładu.
  • Wykłady, o których mowa w ust. 1.1. prowadzone są w czasie rzeczywistym zgodnym z harmonogramem zajęć (planem zajęć) i określonym nim wymiarem czasowym.
  • Nauczyciel akademicki prowadzący wykłady może po porozumieniu z grupą ustalić inny czas rzeczywisty prowadzenia wykładu, niż wynika to z harmonogramu zajęć.
  • Prowadzenie wykładu, o którym mowa w ust. 1.4 wymaga zgłoszenia mailem nowego terminu i godzin wykładu do Biura Organizacji Kształcenia: dydaktyka@wsnsrs.edu.pl
  • Nauczyciel akademicki prowadzący wykład jest zobowiązany do przygotowania i udostępnienia studentom materiałów umożliwiających aktywne uczestnictwo w zajęciach, z zastrzeżeniem ust. 1.7.
  • Materiały, o których mowa muszą zostać udostępnione  wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin za pośrednictwem platformy, o której mowa w ust. 1.2.
  • Harmonogram zajęć (Plan zajęć) zawiera informację o platformie prowadzenia zajęć.

 

 1. Seminaria
  • Zalecaną formą prowadzenia seminariów jest tryb kształcenia na odległość jako seminaria wideo przy wykorzystaniu platformy Zoom.
  • Seminaria mogą być prowadzone przy wykorzystaniu platformy Moodle Wydziału Opieki Zdrowotnej, w tym także na panelu Forum lub Czat.
  • Seminaria, o których mowa w ust. 2.1. prowadzone są w czasie rzeczywistym zgodnym z harmonogramem zajęć (planem zajęć) i określonym nim wymiarem czasowym.
  • Seminaria, o których mowa w ust. 2.2. są prowadzone w sposób umożliwiający realizację zakresu tematycznego bez konieczności realizacji w czasie rzeczywistym.
  • Nauczyciel akademicki prowadzący seminarium zobowiązany jest do podania do Biura Organizacji Kształcenia informacji o wyborze formy prowadzenia seminarium, o których mowa w ust. 2.1. i 2.2. oraz 2.9 dydaktyka@wsnsrs.edu.pl    
  • Nauczyciel akademicki prowadzący seminarium jest zobowiązany do przygotowania i udostępnienia studentom materiałów umożliwiających aktywne uczestnictwo w zajęciach, z zastrzeżeniem ust. 2.7.
  • Materiały, o których mowa muszą zostać udostępnione z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin za pośrednictwem platformy, o której mowa w ust. 1.2.
  • Harmonogram zajęć (Plan zajęć) zawiera informację o platformie prowadzenia zajęć.
  • Dopuszczalną formą prowadzenia seminariów jest forma stacjonarna w grupach umożliwiających zachowanie rygorów dystansu społecznego na salach.
  • Wybór formy realizacji seminariów jako stacjonarnej musi zostać określony najpóźniej do dnia 15 września 2020r. i przekazany do Biura Organizacji Kształcenia.

 

 1. Ćwiczenia
  • Zalecaną formą prowadzenia ćwiczeń jako formy kształcenia jest tryb kształcenia na odległość jako ćwiczenia wideo przy wykorzystaniu platformy Zoom, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.10. i 3.11.
  • Ćwiczenia mogą być prowadzone przy wykorzystaniu platformy Moodle Wydziału Opieki Zdrowotnej, w tym także na panelu Forum lub Czat lub poprzez udostępnienie na Platformie zapisu video ćwiczeń.
  • Ćwiczenia, o których mowa w ust. 3.1. i 3.2. prowadzone są w czasie rzeczywistym zgodnym z harmonogramem zajęć (planem zajęć) i określonym nim wymiarem czasowym, z zastrzeżeniem ust. 3.4.
  • Nauczyciel akademicki prowadzący ćwiczenia może po porozumieniu z grupą ustalić inny czas rzeczywisty prowadzenia ćwiczeń, niż wynika to z harmonogramu zajęć.
  • Prowadzenie ćwiczeń, o których mowa w ust. 3.4 wymaga zgłoszenia mailem nowego terminu i godzin ćwiczeń do Biura Organizacji Kształcenia: dydaktyka@wsnsrs.edu.pl
  • Nauczyciel akademicki prowadzący ćwiczenia jest zobowiązany do przygotowania i udostępnienia studentom materiałów umożliwiających aktywne uczestnictwo w zajęciach, z zastrzeżeniem ust. 3.7.
  • Materiały, o których mowa muszą zostać udostępnione z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin za pośrednictwem platformy, o której mowa w ust. 3.2.
  • Harmonogram zajęć (Plan zajęć) zawiera informację o platformie prowadzenia zajęć.
  • Dopuszczalną formą prowadzenia ćwiczeń jest forma stacjonarna w grupach umożliwiających zachowanie rygorów dystansu społecznego na salach.
  • Wybór formy realizacji ćwiczeń jako stacjonarnej musi zostać określony najpóźniej do dnia 15 września 2020r. i przekazany do Biura Organizacji Kształcenia.
  • Ćwiczenia stanowiące zajęcia na studiach pierwszego stopnia z zakresu:
   1. Nauk podstawowych, w tym:
    • Anatomia
    • Farmakologia
   2. Nauk społecznych, w tym:
    • Psychologia
   3. Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej, w tym:
    • Podstawy pielęgniarstwa
    • Badanie fizykalne
   4. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej, w tym: 
    • Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
    • Podstawy ratownictwa medycznego

prowadzone są wyłącznie w formie stacjonarnej w grupach umożliwiających zachowanie rygorów dystansu społecznego na salach.

  • Ćwiczenia stanowiące zajęcia na studiach drugiego stopnia z zakresu:
   1. Kompetencji zaawansowanej praktyki, w tym:
    • Zasady i tryb wystawiana recept
   2. Zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej, w tym:
    • Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych
   3. Badania naukowe i rozwój pielęgniarstwa
    • Statystyka medyczna w wymiarze co najmniej 50% zajęć

prowadzone są wyłącznie w formie stacjonarnej w grupach umożliwiających zachowanie rygorów dystansu społecznego na salach.

 1. Zajęcia praktyczne
  • Zajęcia praktyczne jako forma kształcenia na studiach pierwszego stopnia realizowane są w trybie stacjonarnym przy zachowaniu rygorów sanitarnych obowiązujących w podmiocie leczniczym w którym realizowane są zajęcia praktyczne, z zastrzeżeniem ust. 4.4.
  • W zajęciach praktycznych jednoczasowo mogą uczestniczyć na oddziale szpitalnym prowadzenia zajęć maksymalnie 2 grupy zajęć praktycznych
  • Realizacja zajęć praktycznych prowadzona jest w blokach 8 godzin dydaktycznych.
  • Zajęcia praktyczne realizowane na studiach pierwszego stopnia na podstawie Uchwały nr 103/IV/2017 z dnia 22 czerwca 2017r. Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Centrach Symulacji Medycznej – wielo i monoprofilowych na kierunku pielęgniarstwo kierunku położnictwo jako ćwiczenia symulacyjne wysokiej wierności realizowane są w trybie stacjonarnym w grupach umożliwiających zachowanie rygorów dystansu społecznego na Sali Symulacji Wysokiej Wierności i Sali do Pre/debryfingu.

 

§2

 1. Do zajęć prowadzonych w trybie kształcenia na odległość ma odpowiednie zastosowanie Procedura Hospitacji Zajęć
 2. Przez działanie związane z bezpośrednią obserwacją realizacji zajęć dydaktycznych w celu ich analizy, oceny, sformułowania wniosków inspirujących do coraz lepszej pracy mającej służyć poprawie jakości kształcenia rozumie się dla zajęć prowadzonych w trybie kształcenia na odległość, o których mowa w pkt. 1.1 prawo podłączenia się do zajęć osoby uprawnionej do hospitacji zajęć.

 

§3

Zasady organizacji innych form współdziałania nauczycieli akademickich lub osób prowadzących zajęcia oraz studentów

 

 1. Samokształcenie
  • Koordynatorzy zajęć/przedmiotów są zobowiązani do przygotowania i udostępnienia studentom  materiałów umożliwiających opanowanie przez nich wiedzy i umiejętności przewidzianych do nabycia w formie samokształcenia sylabusem przedmiotu.
  • Materiały, o których mowa w ust. 1.1 mogą być udostępniane przy wykorzystaniu platformy Moodle Wydziału Opieki Zdrowotnej.

 

 1. Konsultacje
  • Zalecaną formą organizacji konsultacji jest forma konsultacji na odległość poprzez platformy dostępne do prowadzenia zajęć określone w §1.
  • Konsultacje, o których mowa w ust. 2.1. prowadzone są w dniach i godzinach konsultacji określonych przez koordynatora zajęć/przedmiotu dla poszczególnych nauczycieli akademickich i osób prowadzących kształcenie.
  • Dopuszczalną formą organizacji konsultacji jest forma konsultacji stacjonarnych, w tym szczególnie w zakresie konsultacji związanych z przygotowywaniem prac dyplomowych przy zachowaniu rygorów dystansu społecznego,  a w szczególności:
  • wymogu posiadania przez strony konsultacji maseczek ochronnych,
  • prowadzenia konsultacji dla 1 studenta,
  • uzgodnienia telefonicznego lub mailowego daty, godziny i miejsca konsultacji.

 

 §4

Kierując się wymogami sanitarno-epidemiologicznymi zawieszam zajęcia z wychowania fizycznego dla II roku studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

 

§5

Wymogi sanitarno – epidemiologiczne uczestnictwa w zajęciach w formie stacjonarnej prowadzonych w siedzibie uczelni

 1. Uczestniczenie w zajęciach stacjonarnych w siedzibie uczelni wymaga przestrzegania ogólnie obowiązujących w zamkniętej przestrzeni publicznej rygorów sanitarnych obejmujących:
  • dezynfekcję rąk przy wejściu do uczelni,
  • zachowanie dystansu społecznego w trakcie przerw w zajęciach,

oraz

  • posiadanie i zakładanie maseczek ochronnych poza salami zajęć,
  • posiadanie i zakładanie rękawiczek ochronnych na zajęciach i bieżące ich dezynfekowanie przy wejściach na salę dydaktyczną w dostępnych na terenie uczelni bezdotykowych dozownikach płynu do dezynfekcji rąk.
 1. Zalecaną formą załatwiania spraw administracyjnych w Dziekanacie lub Kwesturze jest forma:
  • telefoniczna
  • mailowa
  • pisemna, którą należy złożyć w dniu zajęć w punkcie informacyjnym na dostępnych w nim formularzach.
 1. Załatwianie osobiste spraw może być prowadzone przy zachowaniu ogólnie obowiązujących w zamkniętej przestrzeni publicznej rygorów dystansu społecznego i informacji zawartych w ogłoszeniach na tablicach informacyjnych i na drzwiach pomieszczeń administracyjnych.
 1. Zawiesza się do odwołania możliwość wnoszenia opłat czesnego w kasie Dziekanatu.
 1. Upoważnia się nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia do sprawowania bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przez studentów rygorów sanitarnych, o których mowa w ust. 1 oraz wykonywania przez pracowników, o których mowa w ust. 7 obowiązków określonych w ust. 7 pkt. a i b.
 1. Osoby prowadzące zajęcia stacjonarne są upoważnione do wprowadzenia na swoich zajęciach dodatkowych rygorów sanitarnych.
 1. Zobowiązuje się pracowników gospodarczych pełniących dyżury w dni zajęć do:
  • wietrzenia sal dydaktycznych po każdej grupie studenckiej
  • przeprowadzania po każdej grupie studentów dezynfekcji powierzchni poziomych (stolików) oraz używanego na zajęciach sprzętu i aparatury z którym student ma bezpośredni kontakt w trakcie zajęć
  • bieżącego uzupełniania płynów dezynfekujących