Kształcenie na odległość w okresie zawieszenia zajęć

Komunikat nr 3

Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej WSNS w Rudzie Śląskiej
z dnia 25 marca 2020r.

 

Działając na podstawie:

 • 1 Zarządzenia nr 3/2020 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej z dnia 23 marca 2020r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
  na kierunku pielęgniarstwo, studiach podyplomowych oraz realizowanych
  w ramach kształcenia specjalizacyjnego

 w powiązaniu z postanowieniami:

 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020r.
  w sprawie czasowego ograniczenia niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

uprzejmie informuję, że:

 1. Zajęcia określone harmonogramem zajęć w okresie przedłużenia zawieszenia
  od dnia 26 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. przewidziane do realizacji w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń w siedzibie uczelni będą realizowane
  w formie kształcenia zdalnego, jako pełnoprawna forma kształcenia na odległość.

Kształcenie na odległość prowadzone będzie z wykorzystaniem technologii informatycznych za pośrednictwem strony internetowej uczelni, na której
w folderze Studia i studenci utworzona została zakładka Kształcenie na odległość w układzie:

  • Pielęgniarstwo – Studia pierwszego stopnia – Semestr 2, 4, 6
  • Pielęgniarstwo – Studia drugiego stopnia – Semestr 1, 2, 3, 4
  • Pielęgniarstwo – Studia pomostowe – Semestr 2
 1. Mając na uwadze dostosowanie kształcenia zdalnego do wymagań kształcenia
  na odległość z dniem 26 marca 2020r. wprowadzam kodowany dostęp
  do materiałów, o których mowa w ust.1.
  Informacja dotycząca logowania do zakładki przekazana zostanie na adres e-mail roku studiów.
 1. Utrzymuję przesunięcie na okres po zakończeniu zawieszenia zajęć realizację:
  • ćwiczeń z Podstaw pielęgniarstwa
  • zajęć praktycznych w podmiotach leczniczych
 1. Przypominam o obowiązku bieżącego wywiązywania się z dokonywania płatności czesnego.

       

              Dziekan

Wydziału Opieki Zdrowotnej

/-/ dr n. med. Anna Gawęda

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Komunikat nr 2

Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej WSNS w Rudzie Śląskie
z dnia 16 marca 2020r.

 

Działając na podstawie §2 Zarządzenia nr 1/2020 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo, studiach podyplomowych oraz realizowanych w ramach kształcenia specjalizacyjnego,

uprzejmie informuję, że:

 1. Zajęcia określone harmonogramem zajęć w okresie zawieszenia tj. od dnia
  12 marca 2020r. do dnia 29 marca 2020r. przewidziane do realizacji w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń (z wyłączeniem ćwiczeń z Podstaw pielęgniarstwa) w siedzibie uczelni będą realizowane zgodnie z rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie kształcenia zdalnego.

Kształcenie zdalne prowadzone będzie poprzez udostępnianie:

  • prezentacji,
  • innych materiałów, w tym notatek i tematyki samokształcenia,
  • informacji o formach sprawdzenia nabycia określonej w/w materiałami wiedzy i umiejętności,
  przygotowanych przez nauczycieli akademickich.

Powyższe udostępnianie prowadzone będzie za pośrednictwem:

  • strony internetowej uczelni, na której w folderze Studia i studenci utworzona została zakładka Kształcenie zdalne w układzie:
   • Pielęgniarstwo – Studia pierwszego stopnia – Semestr 2, 4, 6
   • Pielęgniarstwo – Studia drugiego stopnia – Semestr 1, 2, 3, 4
   • Pielęgniarstwo – Studia pomostowe – Semestr 2
  • adresu e-mail rocznika studiów.
 1. Realizacja zajęć w formie ćwiczeń z Podstaw pielęgniarstwa z uwagi na ich charakter zostaje przesunięta na okres po zakończeniu zawieszenia zajęć.
 1. Realizacja zajęć praktycznych w podmiotach leczniczych z uwagi na ich charakter zostaje przesunięta na okres po zakończeniu zawieszenia zajęć.

 

              Dziekan

Wydziału Opieki Zdrowotnej

/-/ dr n. med. Anna Gawęda

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Komunikat nr 1

Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej WSNS w Rudzie Śląskiej
z dnia 12 marca 2020r.

 

Działając na podstawie §2 Zarządzenia nr 1/2020 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo, studiach podyplomowych oraz  realizowanych w ramach kształcenia specjalizacyjnego,

 

uprzejmie informuję, że:

 

 1. Zajęcia określone harmonogramem zajęć w okresie zawieszenia tj. od dnia 12 marca 2020r. do dnia 29 marca 2020r.  przewidziane do realizacji  w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń (z wyłączeniem ćwiczeń z Podstaw pielęgniarstwa)  w siedzibie uczelni mogą zostać zrealizowane zgodnie z rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie kształcenia zdalnego. 

  W zawiązku z powyższymi rekomendacjami  wszyscy nauczyciele akademiccy prowadzący w/w zajęcia są  zobowiązani do przekazania studentom treści z zajęć zaplanowanych w okresie ich zawieszenia w formie prezentacji, notatek, tematyki samokształcenia, itp. z uwzględnieniem sprawdzenia opanowania danego materiału podczas zaliczeń i egzaminów. Przygotowane materiały można przekazać studentom za pośrednictwem Dziekanatu WOZ.

 1. Realizacja zajęć w formie ćwiczeń z Podstaw pielęgniarstwa z uwagi na ich charakter zostaje przesunięta na okres po zakończeniu zawieszenia zajęć.
 1. Realizacja zajęć praktycznych w podmiotach leczniczych z uwagi na ich charakter zostaje przesunięta na okres po zakończeniu zawieszenia zajęć.

 

            Dziekan

Wydziału Opieki Zdrowotnej

/-/ dr n. med. Anna Gawęda