Kształcenie na odległość w okresie zawieszenia zajęć

Decyzja nr 3 – 2019/2020
Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej z dnia 28 maja 2020r.

w sprawie
zasad i warunków odbywania praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020

 

 

Uwzględniając:

 • § 1a i 1b rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2020r. poz. 581 i 885), zwanego dalej Standardem kształcenia,
 • Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni

postanawiam, co następuje:

§1

 1. Praktyki zawodowe na studiach:
  1. pierwszego i drugiego stopnia nie zakwalifikowane Decyzją nr 2-2019-2020 do realizacji w formie kształcenia na odległość,
  2. zawodowych pozostające do odbycia po zaliczeniu części na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej,
 2. mogą być odbywane w okresie od 1 lipca 2020r. do dnia 30 września 2020r. w podmiotach leczniczych, które potwierdzą wolę przyjęcia studenta na praktykę.
 3. Praktyki, o których mowa w ust. 1 mogą być odbywane w blokach tygodniowych w różnych podmiotach leczniczych, o których mowa w ust. 1.
 4. Wzór Oświadczenia podmiotu leczniczego potwierdzającego wolę przyjęcia studentów na praktykę stanowi załącznik.
 5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 student przedkłada w formie elektronicznej z wyprzedzeniem 7 dni do Dziekanatu Wydziału Opieki Zdrowotnej, który przygotuje umowę i przekazuje zwrotnie studentowi.
 6. Studenci są zobowiązani do posiadania:
  1. ubezpieczenia OC (od odpowiedzialności cywilnej),
  2. ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków),
  3. aktualnej książeczki zdrowia.
 7. Studenci mają prawo do wykonania przed przystąpieniem do odbywania praktyki zawodowej na koszt NFZ badania na obecność wirusa SRS-CoV-2 w podmiocie leczniczym przyjmującym na praktykę lub w punkcie drive thru.

 §2

 1. Student ma prawo do ubiegania się o zaliczenie określonej praktyki na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot leczniczy lub służbę sanitarno-epidemiologiczną, że student wykonywał w nim/niej na podstawie umowy, w tym umowy wolontariatu czynności w ramach zadań tego podmiotu leczniczego lub służby sanitarno-epidemiologicznej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 2. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa Komunikat Dziekana z dnia 6 maja 2020r.
 3. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust.1 może być realizowane w terminie do dnia 25 września 2020r, a zaświadczenia będą honorowane za okres od dnia 12 marca 2020r.
 4. Do zaliczenia praktyki w trybie ust.1 nie ma zastosowania forma i warunki zaliczenia praktyki określona jej sylabusem.
 5. Praktykę zaliczaną w trybie ust. 1 zalicza Dziekan.

§3

 1. Studenci mają prawo przełożenia odbycia praktyki na rok akademicki 2020/2021.
 2. Przełożenie odbycia praktyki, o którym mowa w ust. 1 nie powoduje powtarzania semestru lub roku studiów, wpisu warunkowego na kolejny semestr i rok studiów oraz wnoszenia z tego tytułu opłat.
 3. Praktyki, o których mowa w ust. 1 będą organizowane przez uczelnię w okresie dydaktycznym roku akademickiego 2020/2021, z zastrzeżeniem ust.4.
 4. Organizacja praktyk, o której mowa w ust.3 warunkowana jest odwołaniem stanu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

 

Załącznik:

Oswiadczenie (pdf, 329.28 kb)

 

               Dziekan

Wydziału Opieki Zdrowotnej

/-/ dr n. med. Anna Gawęda

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Decyzja nr 2 – 2019/2020
Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej z dnia 28 maja 2020r.

w sprawie
wymiaru zajęć praktycznych realizowanych w roku akademickim 2019/2020 w formie kształcenia na odległość w okresie zawieszenia zajęć w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

 

Działając na podstawie:

 • § 1b rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2020r. poz. 581 i 885), zwanego dalej Standardem kształcenia,
 • aktualizacji Bilansów nakładu pracy studenta kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia na potrzeby rozliczenia zajęć praktycznych realizowanych w formie kształcenia na odległość, zwanych dalej Bilansem,

postanawiam , co następuje:

§1

Ustalam, że zajęciami kształtującymi umiejętności w rozumieniu Standardu kształcenia i Programu studiów są określone harmonogramem zajęć/planem studiów:

 1. zajęcia praktyczne realizowane na podstawie sylabusów przedmiotów jako zajęcia praktyczne w podmiotach leczniczych,
 2. ćwiczenia realizowane na podstawie sylabusów przedmiotów jako ćwiczenia w Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich,
 3. praktyki zawodowe realizowane na podstawie sylabusów praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych.

§2

Na podstawie Bilansu akceptuję realizację zajęć kształtujących umiejętności praktyczne określonych w § 1 w formie kształcenia na odległość dla:

 1. studiów pierwszego stopnia, w tym:
  1. semestru II w łącznym wymiarze 248 godzin i 8,6 pkt. ECTS, przy maksymalnym wymiarze określonym Standardem kształcenia na 8,8 pkt. ECTS
  2. semestru IV w łącznym wymiarze 280 godzin i 12 pkt. ECTS, przy maksymalnym wymiarze określonym Standardem kształcenia na 12 pkt. ECTS
  3. semestru VI w łącznym wymiarze 200 godzin i 10 pkt. ECTS, przy maksymalnym wymiarze określonym Standardem kształcenia na 10,8 pkt. ECTS
 2. studiów drugiego stopnia, w tym:
  1. semestru I w łącznym wymiarze 40 godzin i 2 pkt. ECTS, przy maksymalnym wymiarze określonym Standardem kształcenia na 2,4 pkt. ECTS
  2. semestru II w łącznym wymiarze 40 godzin i 2 pkt. ECTS, przy maksymalnym wymiarze określonym Standardem kształcenia na 2,4 pkt. ECTS

 

Załączniki:

 1. Studia pierwszego stopnia od roku akademickiego 2019/2020 - rok pierwszy
 2. Studia pierwszego stopnia od roku akademickiego 2018/2019 - rok drugi
 3. Studia pierwszego stopnia od roku akademickiego 2017/2018 - rok trzeci
 4. Studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2019/2020 - rok pierwszy nabór październikowy
 5. Studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2019/2020 - rok pierwszy nabór marcowy

 

               Dziekan

Wydziału Opieki Zdrowotnej

/-/ dr n. med. Anna Gawęda

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

 Komunikat nr 5

Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej WSNS w Rudzie Śląskiej
z dnia  10 kwietnia 2020r.

 

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego uprzejmie informuję, że:

 

 1. na podstawie §1a w/w rozporządzenia studenci kierunku pielęgniarstwo studiujący na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i studiach zawodowych będą mogli ubiegać się o zaliczenie części zajęć (przedmiotów), w tym zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot leczniczy lub służby sanitarno-epidemiologiczne potwierdzającego, że student w okresie zawieszenia stacjonarnego kształcenia na studiach wykonywał czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

  Wzór zaświadczenia którego niezbędnymi elementami będą informacje dotyczące:
  • liczby godzin wykonywania w/w czynności
  • opisu charakteru wykonywanych czynności

  zostanie udostępniony studentom naszej uczelni w terminie wznowienia kształcenia stacjonarnego lub uruchomienia kształcenia na odległość obejmującego zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

  Wstępnie zakładamy, że na podstawie w/w zaświadczeń będzie mogła zostać zaliczona część zajęć  praktycznych lub praktyk zawodowych objętych planem studiów bieżącego semestru lub awansem na rzecz zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych w kolejnych semestrach,

 1. na podstawie §1b w/w rozporządzenia dopuszczającego prowadzenie w formie kształcenia na odległość także zajęć praktycznych i praktyk zawodowych uczelnia testuje własną platformę edukacyjną umożliwiającą prowadzenie zajęć z zakresu zajęć praktycznych czy praktyk zawodowych.

  Zakładamy, że 1 blok tematyczny będzie odpowiadał:

  • dla zajęć praktycznych – 6-cio godzinnemu blokowi zajęć
  • dla praktyk zawodowych – 8-io godzinnej praktyki.

  Dostępność platformy planowana jest na początek maja.

Jednocześnie uprzejmie przypominam o terminowym przesłaniu imiennych informacji, o które zwróciłam się do Państwa studentów pismem z dnia 3 kwietnia 2020r., które pozwolą uczelni na przypisanie Państwa do platformy edukacyjnej oraz na wstępne rozeznanie uczestniczenia Państwa w czynnościach, o których mowa w ust. 1. 

Korzystając z okazji życzę Państwu i Państwa rodzinom zdrowych i spokojnych Świąt oraz pełnego bezpieczeństwa przy wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych w służbie zdrowia.

 

               Dziekan

Wydziału Opieki Zdrowotnej

/-/ dr n. med. Anna Gawęda

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Komunikat nr 3

Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej WSNS w Rudzie Śląskiej
z dnia 25 marca 2020r.

 

Działając na podstawie:

 • 1 Zarządzenia nr 3/2020 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej z dnia 23 marca 2020r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
  na kierunku pielęgniarstwo, studiach podyplomowych oraz realizowanych
  w ramach kształcenia specjalizacyjnego

 w powiązaniu z postanowieniami:

 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020r.
  w sprawie czasowego ograniczenia niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

uprzejmie informuję, że:

 1. Zajęcia określone harmonogramem zajęć w okresie przedłużenia zawieszenia
  od dnia 26 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. przewidziane do realizacji w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń w siedzibie uczelni będą realizowane
  w formie kształcenia zdalnego, jako pełnoprawna forma kształcenia na odległość.

Kształcenie na odległość prowadzone będzie z wykorzystaniem technologii informatycznych za pośrednictwem strony internetowej uczelni, na której
w folderze Studia i studenci utworzona została zakładka Kształcenie na odległość w układzie:

  • Pielęgniarstwo – Studia pierwszego stopnia – Semestr 2, 4, 6
  • Pielęgniarstwo – Studia drugiego stopnia – Semestr 1, 2, 3, 4
  • Pielęgniarstwo – Studia pomostowe – Semestr 2
 1. Mając na uwadze dostosowanie kształcenia zdalnego do wymagań kształcenia
  na odległość z dniem 26 marca 2020r. wprowadzam kodowany dostęp
  do materiałów, o których mowa w ust.1.
  Informacja dotycząca logowania do zakładki przekazana zostanie na adres e-mail roku studiów.
 1. Utrzymuję przesunięcie na okres po zakończeniu zawieszenia zajęć realizację:
  • ćwiczeń z Podstaw pielęgniarstwa
  • zajęć praktycznych w podmiotach leczniczych
 1. Przypominam o obowiązku bieżącego wywiązywania się z dokonywania płatności czesnego.

       

              Dziekan

Wydziału Opieki Zdrowotnej

/-/ dr n. med. Anna Gawęda

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Komunikat nr 2

Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej WSNS w Rudzie Śląskie
z dnia 16 marca 2020r.

 

Działając na podstawie §2 Zarządzenia nr 1/2020 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo, studiach podyplomowych oraz realizowanych w ramach kształcenia specjalizacyjnego,

uprzejmie informuję, że:

 1. Zajęcia określone harmonogramem zajęć w okresie zawieszenia tj. od dnia
  12 marca 2020r. do dnia 29 marca 2020r. przewidziane do realizacji w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń (z wyłączeniem ćwiczeń z Podstaw pielęgniarstwa) w siedzibie uczelni będą realizowane zgodnie z rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie kształcenia zdalnego.

Kształcenie zdalne prowadzone będzie poprzez udostępnianie:

  • prezentacji,
  • innych materiałów, w tym notatek i tematyki samokształcenia,
  • informacji o formach sprawdzenia nabycia określonej w/w materiałami wiedzy i umiejętności,
  przygotowanych przez nauczycieli akademickich.

Powyższe udostępnianie prowadzone będzie za pośrednictwem:

  • strony internetowej uczelni, na której w folderze Studia i studenci utworzona została zakładka Kształcenie zdalne w układzie:
   • Pielęgniarstwo – Studia pierwszego stopnia – Semestr 2, 4, 6
   • Pielęgniarstwo – Studia drugiego stopnia – Semestr 1, 2, 3, 4
   • Pielęgniarstwo – Studia pomostowe – Semestr 2
  • adresu e-mail rocznika studiów.
 1. Realizacja zajęć w formie ćwiczeń z Podstaw pielęgniarstwa z uwagi na ich charakter zostaje przesunięta na okres po zakończeniu zawieszenia zajęć.
 1. Realizacja zajęć praktycznych w podmiotach leczniczych z uwagi na ich charakter zostaje przesunięta na okres po zakończeniu zawieszenia zajęć.

 

              Dziekan

Wydziału Opieki Zdrowotnej

/-/ dr n. med. Anna Gawęda

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Komunikat nr 1

Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej WSNS w Rudzie Śląskiej
z dnia 12 marca 2020r.

 

Działając na podstawie §2 Zarządzenia nr 1/2020 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarstwo, studiach podyplomowych oraz  realizowanych w ramach kształcenia specjalizacyjnego,

 

uprzejmie informuję, że:

 

 1. Zajęcia określone harmonogramem zajęć w okresie zawieszenia tj. od dnia 12 marca 2020r. do dnia 29 marca 2020r.  przewidziane do realizacji  w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń (z wyłączeniem ćwiczeń z Podstaw pielęgniarstwa)  w siedzibie uczelni mogą zostać zrealizowane zgodnie z rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie kształcenia zdalnego. 

  W zawiązku z powyższymi rekomendacjami  wszyscy nauczyciele akademiccy prowadzący w/w zajęcia są  zobowiązani do przekazania studentom treści z zajęć zaplanowanych w okresie ich zawieszenia w formie prezentacji, notatek, tematyki samokształcenia, itp. z uwzględnieniem sprawdzenia opanowania danego materiału podczas zaliczeń i egzaminów. Przygotowane materiały można przekazać studentom za pośrednictwem Dziekanatu WOZ.

 1. Realizacja zajęć w formie ćwiczeń z Podstaw pielęgniarstwa z uwagi na ich charakter zostaje przesunięta na okres po zakończeniu zawieszenia zajęć.
 1. Realizacja zajęć praktycznych w podmiotach leczniczych z uwagi na ich charakter zostaje przesunięta na okres po zakończeniu zawieszenia zajęć.

 

            Dziekan

Wydziału Opieki Zdrowotnej

/-/ dr n. med. Anna Gawęda