Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Uprzejmie informuję całą społeczność akademicką uczelni, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą nr 286/2023 z dnia 11 maja 2023r. wydało  Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej pozytywną ocenę  programową  kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym i przyznało akredytację na maksymalny okres tj. do roku akademickiego 2028/2029. 

W uzasadnieniu uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że:

 • zostały spełnione wszystkie kryteria oceny programowej określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów oceny programowej obejmujące:
  • sposób konstrukcji programu studiów oraz jego zgodność ze standardem kształcenia;
  • realizację programu studiów;
  • warunki przyjęć na studia i weryfikacji uzyskiwanych efektów uczenia się, w tym na etapie egzaminu dyplomowego;
  • poziom kompetencji i doświadczenia kadry prowadzącej kształcenie;
  • dostosowanie infrastruktury wykorzystywanej do realizacji programu studiów do potrzeb i celów kształcenia;
  • relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w odniesieniu do programu studiów;
  • stopień umiędzynarodowienia kształcenia;
  • jakość wsparcia studentów w procesie uczenia się;
  • dostępność i jakość informacji o studiach;
  • sposoby doskonalenia jakości kształcenia i ich skuteczność,
 • proces kształcenia realizowany w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej umożliwia studentom kierunku pielęgniarstwo osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

 

                           Rektor

     dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, prof. WSNS