Studia pielęgniarskie pierwszego stopnia dla licencjatów położnictwa

Dziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej informuje, że w roku akademickim 2013/2014 planowane jest uruchomienie studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo

z programem studiów dostosowanym do kwalifikacji zawodowych położnych legitymujących się dyplomem studiów zawodowych lub studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo, w tym tzw. studiów pomostowych.
W celu umożliwienia łączenia studiów z pracą zawodową kształcenie praktyczne prowadzone będzie na bazie podmiotów leczniczych dobranych do miejsc zamieszkania studentów.
Osoby posiadające w/w kwalifikacje i pragnące uzyskać tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa proszone są o wypełnienie w terminie do dnia 30 maja 2013r. formularza zgłoszenia wstępnego dostępnego w folderze Rekrutacja – Zakładka Pielęgniarstwo – Studia pierwszego stopnia dla położnych.
Program i organizacja studiów przedstawione zostaną zainteresowanym tymi studiami na spotkaniu, które odbędzie się w pierwszej połowie czerwca w siedzibie WSNS, na które zostaną zaproszone osoby, które dokonały zgłoszenia wstępnego.
Zgłoszenie wstępne nie pociąga za sobą żadnych kosztów, gdyż nie jest dokonywane w ramach rekrutacji, która ogłoszona zostanie po rozeznaniu zainteresowania tymi studiami i oczekiwań dotyczących ich organizacji na podstawie zgłoszeń wstępnych i udziału w spotkaniu.
Dla zainteresowanych Uczelnia we współpracy z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym – Oddział w Katowicach przygotowuje specjalny program kredytowy studiów.